Новини
Привличането, задържането и повишаването на квалификацията на кадри - въпроси от първостепенна важност за машиностроителните фирми
Източник: Браншова камара-машиностроене

В изпълнение на дейностите по проект BG051РО001-7.0.07-0017 „СТАБИЛИЗИРАНЕ НА ЗАЕТОСТТА И ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА РАБОТНАТА СИЛА ЧРЕЗ ОБМЯНА НА ИНОВАТИВНИ ПРАКТИКИ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ В МАШИНОСТРОИТЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ” на браншовата камара в партньорство с полската фондация „Институт за социална отговорност“ на 25.07.2014г. в офиса на браншовата камара се състоя дискусия на фокус – група за практиките, прилагани в машиностроителни фирми за мотивиране на младежи да придобият машиностроителна професия и да работят в машиностроителни фирми и на заети възрастни да повишат квалификацията си или да се преквалифицират в съответствие с новите технологии и техника във фирмата.

Обсъдени бяха описаните в резултата на проведени дълбочинни интервюта и работни срещи с ръководители човешки ресурси в машиностроителни фирми прилагани и даващи добри резултати практики, прилагани в областта на:

-          Мотивацията за работа в машиностроителни предприятия  форми на материално стимулиране, на сътрудничество с учебни заведения, обучаващи по машиностроителни професии и инженерни специалности, мероприятия за издигане престижа на машиностроителната професия;

-          Професионално обучение, в т.ч. често използвани и предпочитани форми на обучение, практики на вътрешно фирмено обучение, организация на обучението, контрол и оценка на резултатите от обучението;

-          Използване на средствата от оперативни програми  („РЧР“) и други източници на финансиране, за мотивация и обучение на кадрите.

Привлечено бе вниманието на участващите към възможностите, които предоставя вече действащата „Информационна система за оценка на компетенциите“ –MyCompetence, изработена по проекта на БСК „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите по браншове и региони“. С активното участие на браншовата камара и специалисти от 10 машиностроителни фирми са разработени секторен компетентностен модел за машиностроенето и компететностни профили на 22 ключови за машиностроенето длъжности. Г-н Дочо Василев, член на Секторния консултативен съвет-Машиностроене и г-жа Цв.Янкова, секторен референт дадоха повече информация за извършената работа и за възможностите на ИСОК.  Мнението на участниците във фокус групата е, че извършеното по проекта от БСК ще подпомогне работата на машиностроителни фирми при подготовката на кадри по ключови за машиностроенето професии.

Така описаните практики ще намерят място в „Наръчник“, който ще бъде разпространен за информация и ползване сред членовете на браншовата камара. Предвидено е в Наръчника да бъдат поместени и описания на системата от дейности по мотивиране на младежи и заети възрастни за придобиване на машиностроителни професии и повишаване на квалификацията в някои български и полски фирми.

Във фокус-групата и дискусиите взеха участие ръководители и водещи специалисти „Човешки ресурси“  - П.Димиева и Д.Генчева от „Цератицит България“АД, Габрово, Д.Желязкова от „АМЕТ“ООД, София, Л.Попова от „Искра Силатроник“АД, София,  Г.Рубева от „Група технология на металите акад.Ангел Балевски“ООД, София, Д.Василев от „М+С Хидравлик“АД, Казанлък, Т.Мухтанов от „Торготерм“АД, Кюстендил, Пл.Николов от „Леярмаш“АД, София, М.Въжаров от „ВАНИКО“ООД, Благоевград.

 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа