Новини
Представители на БАМИ участваха в семинар, организиран от КЦМ 2000 АД Представители на БАМИ участваха в семинар, организиран от КЦМ 2000 АД
20.05.2014

На 20 май 2014 год. в гр. Пловдив се състоя работна среща - технически семинар на тема: „Перспективи за развитието на металургичната преработка на оловно-цинкови суровини в България". Работната среща бе организирана от КЦМ 2000 АД гр. Пловдив, със съдействието на Научно-техническия съюз по минно дело, геология и металургия.

 

Срещата събра професионалисти от големите индустриални предприятия и академичния елит на отрасъл "Добив и металургия на цветни метали": КЦМ 2000 АД, КЦМ АД, "Майнингинвест" АД, "Лъки инвест" АД, "Минстрой" АД, "Върба Батанци" АД, "Галенит" АД, Химикотехнологичен и металургичен университет, Минногеоложки университет, Българска асоциация на металургичната индустрия, НТС по МДГМ.

 

Представените различни научни, практически и технологични разработки в областта на обогатяването на оловно-цинкови руди, металургичната им преработка в КЦМ АД и свързаните с това предизвикателства очертават целите и насоките за постигане на устойчиво развитие на дружествата в индустриалния отрасъл. Участниците в срещата са убедени, че създаденият бизнес и пазарен модел в отрасъла "Добив и металургия на олово и цинк" свързва в мрежа компетенциите и потенциала на дружествата за създаване на продукти и решения, които гъвкаво и бързо отговарят на нуждите на международните пазари. Обединяването на дружествата чрез общия бизнес интерес позволява да се изградят по-добри комуникации, да се осигури достъп до суровини, да се развият и внедрят повече научно-приложни разработки, да се създават центрове за квалификация и образование.

 

Технически работни срещи като тази са практичен форум за споделяне на различни научни, практически и технологични разработки в областта на обогатяването на оловно-цинкови руди, металургичната им преработка в КЦМ АД и свързаните с това предизвикателства и планове за развитие на дружествата в индустриалния отрасъл. Тази среща трябва да се превърне в традиционно годишно събитие с цел:

 

-    да се затвърди доброто сътрудничеството между специалистите от различните дружества, както и с академичните среди за постигане на устойчиво и дългосрочно развитие на отрасъл "Добив и металургия на цветните метали";

 

-    да се постигне синергичен технологичен ефект чрез обмен на знания, технологии и практики, материали, суровини и производство на съпътстващи продукти и услуги;

 

-    да се установят общи възможности за усъвършенстване на човешките ресурси за научни разработки и изследвания, за промотиране на продукти и услуги и за привличане на инвестиции.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа