Регионален център за оценка

Регионален център за оценка

Пловдив

Пловдив

Дейност и цел на  РЦОК:

Регионалните центрове за оценка на компетенциите (РЦОК)  са ключово звено изградено в рамките на Националната референна мрежа по Проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони" .

 

По своята същност представляват консултативни, оперативни, експертни структурни звена, изградени на териториален принцип. Те координират и подпомагат дейностите по изпълнение на проекта в частта им за региона.

 

Тяхна основна роля е да проучват и анализират тенденциите в изискванията към компетенциите и професионална квалификация на работната сила в региона и да формират местни политики по насърчаване на заетостта. Да работят в сътрудничество и партньорство с местните работодатели и институции, с цел внедряване на компетентностния подход в управлението на човешките ресурси.

 

Дейността на РЦОК се осъществява и ръководи от регионален референт.


Контакти:

Регионален референт:Александър Тонков 

Адрес: гр. Пловдив, бул. "Цар Борис ІІІ Обединител" 37, палата 27 

Телефон:032/902399 

E-mail: plovdiv@competencemap.bg

 

Обхват на РЦОК Пловдив:

Области Пловдив и Пазарджик;

 

Население:

Област Пловдив  - 683 027;

Област Пазарджик - 275 548 - (преброяване 2011 г.) 


Демографска структура на област Пловдив:

 • Средната възраст е 41.2 години;
 • 86% от населението е в трудоспособна възраст;
 • 50,6% e икономически активното население;
 • 46.2 е коефициента на заетост;

 

Икономика на региона:


Област Пловдив. Основните сектори, характеризиращи структурата на икономиката в областта са:

 • производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи   изделия;
 • металургия и производство на метални изделия;
 • производство на текстил и облекла;
 • производство на хартия и картони,производство на химически вещества, продукти и влакна; производство на машини и оборудване;
 • производство на изделия от пластмаси.


БВП на областта е 4 074 442 хил. лв.  - 7,2% от БВП на България (2011 г).


Икономически потенциал на Пловдив град: традиционно многоотраслово стопанство и икономика. Център на различни научни институти, висши учебни заведения, международен панаир, летище, финансово-кредитни институции, безмитна зона, борси и културни институции.


Област Пазарджик. Добре развити или с потенциал за развитие в област Пазарджик са:  

 • цветна металургия; 
 • винопроизводство;селско стопанство - екологично и традиционно;
 • туризъм; 
 • търговия и услуги;дърводобив и дървообработване;
 • производство на хартия и картон. 

<< Обратно към списъка

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа