Регионален център за оценка

Регионален център за оценка

Перник

Перник

Дейност и цел на  РЦОК

Регионалните центрове за оценка на компетенциите (РЦОК)  са ключово звено изградено в рамките на Националната референна мрежа по Проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони" .

По своята същност представляват консултативни, оперативни, експертни структурни звена, изградени на териториален принцип. Те координират и подпомагат дейностите по изпълнение на проекта в частта им за региона.

Тяхна основна роля е да проучват и анализират тенденциите в изискванията към компетенциите и професионална квалификация на работната сила в региона и да формират местни политики по насърчаване на заетостта. Да работят в сътрудничество и партньорство с местните работодатели и институции, с цел внедряване на компетентностния подход в управлението на човешките ресурси.

Дейността на РЦОК се осъществява и ръководи от регионален референт.


Контакти:

Регионален референт: Симеон Илиев 

Адрес: гр. Перник ул". Света Петка " 63 

Телефон: 076 640425 

E-mail:pernik@competencemap.bg

 

Обхват на РЦОК Перник:

Области Благоевград, Кюстендил и Перник;

 

Население:

Перник-137 987,

Кюстендил - 136 686,

Благоевград - 323 552  (преброяване - 2011г)

 

Демографска структура:

 • Средната възраст е 38,3 години;
 • 63,7 % от населението в Перник е в трудоспособна възраст;
 • 68.3 % e икономически активното население;
 • 46,00 % е коефициента на заетост;

 

Икономика на региона

 

Област Перник. В Перник регион е съсредоточено предимно вградовете Перник и Радомир. За региона 5002 Нефинансови предприятия от тях 4062 са в община Перник. Основните сфери в региона са

 • Преработващата промишленост - 54%
 • Строителство - 18% 
 • Търговия - 8%
 • Добивна промишленост - 6%


Област Благоевград:

 • Хранително-вкусова промишленост;
 • Винопроизводство;
 • Тютюнева промишленост и производство на тютюневи изделия;
 • Текстилна промишленост;
 • Дървопреработване;
 • Туризъм.

 

Област Кюстендил: Кюстендил е център на лека и преработваща промишленост.

 • Дърводобив,
 • Производство на обувки,
 • Трикотаж,
 • Конфекция,
 • Детски играчки,
 • Опаковки,
 • Алкохолни производи,
 • Хлебопроизводство,
 • Печатарство 
 • Консервна промишленост


В града има предприятия за производство на кондензатори, силови трансформатори, битово и кухненско обзавеждане и дограма. През последните години се развиват хотелиерството и туризма. Района има традиции в овощарството и търговията с пресни и сушени плодове.Кюстендил е център на земеделски район с вековни традиции в областта на овощарството, поради което градът и околностите му са известни като "овощната градина на България" 


<< Обратно към списъка

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа