Очакван ефект

Очакван ефект върху целевите групи:

 • Идентифициране на степента на съответствие с изискванията към компетенциите на работната сила и създаване на условия за подобряване на производителността и адаптивността;
 • Подобряване на първоначалния подбор и текущото атестиране на работната сила на фирмено ниво;
 • Повишаване възможностите и степента на участие на населението в различни форми на учене през целия живот;
 • Създаване на условия за развитие на лични и фирмени планове за кариерно развитие и подобряване уменията на работната сила с цел удължаване на трудовата й дейност и участието й в икономиката на знанието;
 • Увеличаване Активността на предприятията за продължаващо професионално обучение на основата на адекватно атестиране на компетенциите на персонала;
 • Подобряване на способността на заетите лица да посрещнат настъпващите промени, свързани с процесите на преструктуриране на националната икономика и пазара на труда;
 • Насърчаване на инвестициите в човешкия капитал, както от страна на работодателите, така и от страна на работниците и служителите;
 • Информационно осигуряване на аналитичната и прогнозна дейност за потребностите от квалифицирана работна сила на браншово и регионално ниво за нуждите на средното и висше образование, системата на професионалното образование, управлението и администрирането на процесите на пазара на труда от страна на държавните органи.Постигането на целите на проекта и очакваните резултати, в т.ч. изграждането, внедряването, широкото използване и национално признаване на системата за оценяване на компетенциите на работната сила, ще създаде допълнителни възможности за:

 • Оценяване на компетенции на фирмено равнище в браншов и регионален разрези, в хода на изпълнение на проекта;
 • Учредяване на нови браншови и регионални референтни звена и добавяне на нови секторни модели за оценка на компетенциите;
 • Въвличане на основните браншови и регионални организации на работодателите и синдикатите във функционирането и използването на отделните модули на системата;
 • Допълване с нови модули и приложения за целите на управлението на човешките ресурси на фирмено, браншово, регионално и национално ниво;
 • Използване на информационната система от служители в институции и организации, осъществяващи контрол и работещи на пазара на труда;
 • Осигуряване на функционална съвместимост с изграждащи се информационни системи на институциите, свързани с пазара на труда;
 • Създаване на предпоставки за интегриране на информационната система в т. нар. електронно правителство.

 КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа