Основни дейности по проекта

Основни дейности по проекта:

 • Планиране на управлението и изпълнението на проектните дейнности, на мониторинга, контрола и отчитането;
 • Създаване на аналитично звено за експертизи и анализи за оценка на компетенциите на работната сила;
 • Подготовка на не по-малко от 16 основни анализа и проучвания, както и не по-малко от 60 експертни разработки (доклади, позиции и др.);
 • Разработване на обща концепция на информационната система, индикатори, карта за оценка на компетенциите на работната сила по основни браншове и региони, и пилотен тест на секторни модели за оценка на компетенциите на работната сила;
 • Подготовка и изграждане на референтна мрежа от 30 секторни и регионални звена;
 • Проектиране, разработване, тестване и внедряване на информационната система за оценка на компетенциите на работната сила с индикатори за оценка на браншово и регионално ниво;
 • Провеждане на обучения за осигуряване изграждането и функционирането на информационната система за оценка на компетенциите по браншове и региони, вкл. 625 обучения на работното място, консултирани не по-малко от 125 лица и организации и обучени не по-малко от 2500 души на ключови компетенции;
 • Експлоатация, развитие, национално признаване и създаване на условия за интегриране в електронното правителство на информационната система за оценка на компетенциите на работната сила;
 • Провеждане на не по-малко от 20 работни форума, конференции, кръгли маси, дискусии, семинари и др.;
 • Подготовка на най-малко 4 пакетни предложения за промени в приложимата нормативна уредба;
 • Дейности, осигуряващи информираност и публичност.КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа