Общи параметри

Наименование на проекта: “Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони” 

Обща стойност на безвъзмездната финансова помощ: 8 902 959 лв. 

Изпълнител: Проектът се осъществява от Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес, в съответствие с договор № BG051PO001-2.1.06/23.10.2009 г. по мярка BG 051PO001-2.1.06 “Повишаване гъвкавостта и ефективността на пазара на труда чрез активни действия на социалните партньори” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие. 

Срок на изпълнение: 2009-2013 г.

Партньори:

  • Конфедерация на независимите синдикати в България
  • Конфедерация на труда “Подкрепа”

 КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа