xml = $xml; } function _struct_to_array($values, &$i) { $child = array(); if (isset($values[$i]['value'])) array_push($child, $values[$i]['value']); while ($i++ < count($values)) { switch ($values[$i]['type']) { case 'cdata': array_push($child, $values[$i]['value']); break; case 'complete': $name = $values[$i]['tag']; if(!empty($name)){ $child[$name]= ($values[$i]['value'])?($values[$i]['value']):''; if(isset($values[$i]['attributes'])) { $child[$name] = $values[$i]['attributes']; } } break; case 'open': $name = $values[$i]['tag']; $size = isset($child[$name]) ? sizeof($child[$name]) : 0; $child[$name][$size] = $this->_struct_to_array($values, $i); break; case 'close': return $child; break; } } return $child; } function createArray() { $xml = $this->xml; $values = array(); $index = array(); $array = array(); $parser = xml_parser_create(); xml_parser_set_option($parser, XML_OPTION_SKIP_WHITE, 1); xml_parser_set_option($parser, XML_OPTION_CASE_FOLDING, 0); xml_parse_into_struct($parser, $xml, $values, $index); xml_parser_free($parser); $i = 0; $name = $values[$i]['tag']; $array[$name] = isset($values[$i]['attributes']) ? $values[$i]['attributes'] : ''; $array[$name] = $this->_struct_to_array($values, $i); return $array; } } ?> Обучение на оценители на компетенции
Новини
Обучение на оценители на компетенции Обучение на оценители на компетенции
28.02.2013
Източник: БСК

През м. февруари 2013 г. в хотел „Родина", гр. София, се проведоха две обучения за оценители по проекта „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони".

В тях се включиха 39 участника от секторите „Транспорт", „Търговия на едро", „Информационни технологии", „Туризъм". Обучението включва  работа по методиките за дефиниране и оценка на компетенции, за определяне на ключови длъжности, за разработване на компетентностни модели, разработени от експерти в рамките на проекта.

Кандидат-оценителите бяха обучавани от лектора Добрин Падалски да дефинират компетенции, да определят ключови длъжности,  да разработват компетентностни модели.  Те получиха и допълнителни  материали, разработени по проекта, които да подпомогнат по-нататъшното им професионално развитие като оценители на компетенции. Редуването на теорията с работа по практически казуси, ролеви игри, ситуации и др. подпомогна активното възприемане на материала от участниците в обучението, както и дефинира мотивацията им за по-нататъшното им професионално развитие като оценители на компетенции.

 

Обучението за оценители на компетенции обхваща 400 души - представители на 200 пилотни предприятия, на партньорите по проекта - КНСБ и Подкрепа, на министерства и други държавни организации.             

 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа