Новини
Обучение на оценители на компетенции Обучение на оценители на компетенции
28.02.2013
Източник: БСК

През м. февруари 2013 г. в хотел „Родина", гр. София, се проведоха две обучения за оценители по проекта „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони".

В тях се включиха 39 участника от секторите „Транспорт", „Търговия на едро", „Информационни технологии", „Туризъм". Обучението включва  работа по методиките за дефиниране и оценка на компетенции, за определяне на ключови длъжности, за разработване на компетентностни модели, разработени от експерти в рамките на проекта.

Кандидат-оценителите бяха обучавани от лектора Добрин Падалски да дефинират компетенции, да определят ключови длъжности,  да разработват компетентностни модели.  Те получиха и допълнителни  материали, разработени по проекта, които да подпомогнат по-нататъшното им професионално развитие като оценители на компетенции. Редуването на теорията с работа по практически казуси, ролеви игри, ситуации и др. подпомогна активното възприемане на материала от участниците в обучението, както и дефинира мотивацията им за по-нататъшното им професионално развитие като оценители на компетенции.

 

Обучението за оценители на компетенции обхваща 400 души - представители на 200 пилотни предприятия, на партньорите по проекта - КНСБ и Подкрепа, на министерства и други държавни организации.             

 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа