Новини
На 12 октомври се проведе заседание на Секторния консултативен съвет - Машиностроене

На 12 октомври т.г. в офиса на браншовата камара по машиностроене се проведе редовно заседание на Секторния консултативен съвет-машиностроене по проекта на БСК за оценка на компетенциите на работната сила.

На заседанието бяха обсъдени Анализ на компетенциите на работната сила в сектор „Машиностроене“, Концепция и план за изготвяне на Секторен компетентностен модел и Доклад за определяне на нови 5 ключови длъжности от сектора, за които ще се разработват компетентностни модели през 2012г.

В заседанието, освен членове на Секторния консултативен съвет, взеха участие доц.Иван Тодоров, изготвил секторния анализ на компетенциите на работната сила и Добринка Йорданова, ръководител на консултантската организация, изготвяща секторния компетентностен модел.

Бяха обсъдени изводите в Секторния анализ. Споделена бе тревожната констатация за задълбочаване на проблемите с недостига на кадри по отделни машиностроителни професии и длъжности.   Като навременна бе подкрепена инициативата на браншовата камара по машиностроене за разработване на проект, съвместно с организация от Полша за обмяна на добри практики/ноу-хау в областта на продължаващо обучение, с акцент на младежи до 29 г. и работещи над 45г. възраст.

Отчетено беше забавянето на адаптирането на разработените модели в пилотните предприятия, което според годишния план следваше да се извърши в рамките на първите осем месеца на годината.

Одобрени бяха новите 5 длъжности, за които да се разработят компететностни модели през 2012г. - Началник цех , Ръководител отдел Човешки ресурси , Ръководител звено/участък/ ръководител структурно направление,  Експерт маркетинг , Инженер отоплителни, вентилационни и охлаждащи системи и инсталации (инженер супервайзер). Моделите за тях ще бъдат изготвени до края на м. октомври. С тях разработените модели на ключови длъжности за машиностроенето ще станат 17.

 

 

 

 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа