Новини
МЕТАЛУРЗИТЕ ОТБЕЛЯЗАХА СВОЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК МЕТАЛУРЗИТЕ ОТБЕЛЯЗАХА СВОЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК
05.11.2013
Източник: БСК

За 50-ти по ред път днес, 5 ноември 2013 г., тържествено беше отбелязан Денят на металурга. 5 ноември е обявен за празник на българските металурзи с Разпореждане на МС от 1963 г. Днешното честване премина под мотото „Развитие без компрочиси“ и традиционно беше организирано от Българската камара на металургичната индустрия (БАМИ).

 

Съвременната металургична индустрия в България има съществен принос в националната икономика, с над 10 % относителен дял в произведената промишлена продукция и над 15 % в стоковия износ. Поради изключително експортната насоченост на производството, от износа и вноса на металургични продукти през 2012 г. се формира положително търговско салдо от 3,5 млрд. лева.

 

След икономическите промени и смяната на собствеността се промени и структурата на българската металургия. Днес основен дял в показателите имат производителите от цветната металургия – мед, олово и цинк, прокат и изделия от цветни метали. Нашата страна вече е фактор в този стратегически за всяка икономика сектор, произвеждайки над 10 % от медта и 4-5 % от цинка и оловото на ЕС(27).

 

Постиженията на предприятията от черната и цветна металургия са резултат от направени инвестиции в нови технологии, екология, условия на труд, енергийна ефективност. Днес металургичната индустрия работи за своето устойчиво.

 

В рамките на програмата на честването беше представен Анализ на компетенциите на работната сила в сектор „Металургия“-2013 г., който поставя акцент върху текущите тенденции и проблеми на предприятията в металургичния бранш, както и потребностите им от работна сила с определена квалификация, умения и компетенции.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа