Новини
Лоша координация и слаб имидж пречат на процеса на валидиране в Европа Лоша координация и слаб имидж пречат на процеса на валидиране в Европа
19.12.2014
Източник: БСК

Политическата воля за валидиране на компетенции, придобити извън формалното образование, е налице в цяла Европа. През последните години отделните държави са положили доста усилия, за да направят този процес възможен. Повчето от тях обаче все още са далеч от целта, формулирана от Съвета на Европа преди две години - най-късно през 2018 г. всички страни-членки на ЕС да са въвели национални регламенти за признаване на неформално и информално придобитите знания и умения.

 

Това констатира в свой актуален анализ по темата Европейският център за развитие на професионалното образование Cedefop. Документът обхваща не само членките на ЕС, но също държавите от ЕИП - Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария, както и кандидатката за членство Турция.

 

Експертите на организацията насочват вниманието към предизвикателствата, с които все още не може да се пребори валидирането на компетенциите. Основен проблем според тях е лошата координация между отделните заинтересовани страни в процеса на валидиране. В повечето страни, където изобщо съществуват, наличните регламенти на тази дейност представляват конгломерат от инициативи, проекти и процедури, различни за отделните икономически сектори, региони или обучаващи институции. Това усложнява задачата за въвеждане на общовалидна система за валидиране на неформално придобити компетенции. Ето защо Cedefop препоръчва за валидирането да се определи единен център - например министерство на образованието или министерство на труда, който на отделни етапи от процеса да привлича различни други участници - социални партньори, неправителствени организации или държавни агенции с отношение към темата.

 

Валидирането не е достатъчно популярно и има слаб имидж в обществото, установяват още експертите на Cedefop. Работодателите все още не възприемат удостоверяваните по този начин знания и умения като равнопоставени на квалификациите, доказвани с диплома от завършено формално образование или обучение. Препоръката е работата за повишаване на доверието на бизнеса към процеса на валидиране да продължи, докато се достигне крайната цел - изравняване на тежестта на неформално и информално придобитите компетенции с тази на знанията от професионално училище например.

 

Пречка за масовото въвеждане на валидирането е също липсата на финансиране на процеса, пише в анализа на Cedefop. Повечето държави не отделят публични средства за това и разчитат ангажираните с тази дейност организации да намерят пари от собствените си бюджети, което в масовия случай не се прави.

 

Като слабост е отчетена липсата на обща систематизирана информация за прилагането на валидиране в различните браншове, от неправителствените организации и формалните образователни институции. Ако изобщо се води някаква статистика, тя не се събира и обобщава централизирано. Това пречи на обективния анализ на процеса и вземането на адекватни мерки за неговото усъвършенстване.

 

Експертите на Cedefop отправят конкретни препоръки също към подобряването на качеството на дейностите по валидиране, достигането до най-важните целеви групи - хората без формална квалификация и безработните, както и към обезпечаването на процеса с компетентни изпитващи.

 

Въз основа на констатациите на Cedefop Европейската комисия съвместно със заинтересовани организации ще изработи конкретни насоки за въвеждане на валидирането в държавите-членки на ЕС. Целта е по този начин да бъдат подпомогнати националните институции и партньори, ангажирани с признаването на компетенции, придобити извън формалното образование.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа