Регионален център за оценка

Регионален център за оценка

Кърджали

Кърджали

Дейност и цел на  РЦОК

Регионалните центрове за оценка на компетенциите (РЦОК)  са ключово звено изградено в рамките на Националната референна мрежа по Проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони" .

 

По своята същност представляват консултативни, оперативни, експертни структурни звена, изградени на териториален принцип. Те координират и подпомагат дейностите по изпълнение на проекта в частта им за региона.

 

Тяхна основна роля е да проучват и анализират тенденциите в изискванията към компетенциите и професионална квалификация на работната сила в региона и да формират местни политики по насърчаване на заетостта. Да работят в сътрудничество и партньорство с местните работодатели и институции, с цел внедряване на компетентностния подход в управлението на човешките ресурси.

 

Дейността на РЦОК се осъществява и ръководи от регионален референт.

 

Контакти:

Регионален референт: Анатолия Звездова

 

Адрес: гр. Кърджали, ул. Г.С.Раковски № 4 ет. 3 п.к. 196 

Телефон: 0361/64577 

E-mail: kardjali@competencemap.bg

 

Обхват на РЦОК Кърджали:

Области Кърджали, Хасково, Смолян;

 

Население:

Област Кърджали - 152 8080,

Област Хасково - 246 238,

Област Смолян - 121 752 (преброяване - 2011г);

 

Демографска структура на област Кърджали:

  • Средната възраст е 43.9 години;
  • 97 882 е населението в трудоспособна възраст;
  • 57.4% e икономически активното население;
  • 51.4% коефициента на заетост;

 

Икономика на региона


Област Кърджали е с изградени традиции в сферата на преработващата и добивната промишленост. Значителен икономически растеж бележат строителството и предприятията от текстилната, трикотажната и хранително-вкусовата промишленост. Областта има най-добрите традиции в България в отглеждането на ориенталски тютюни и суровинна база за развитието на цветната металургия, златодобива, дърводобива, преработката на нерудни изкопаеми, машиностроенето и леката промишленост. Важно място в икономическото развитие на област Кърджали заема преработващата промишленост. Фирмите от отрасъла са специализирани в преработката на нерудни и рудни изкопаеми, както и изделия след металообработка.   


Област Хасково
е с доминиращо значение за областната икономика имат отраслите:  химическа промишленост, винопроизводство, производството на храни, напитки и тютюневи изделия, шивашка и текстилна индустрия, строителство и машиностроене за хранително-вкусовата промишленост.

 

Област Смолян. Структуроопределящи отрасли за област Смолян са леката промишленост, представена от текстилни предприятия, шивашки фирми, месо и млекопреработка, предприятия за производство на хляб и хлебни изделия. Добре развит отрасъл е производството на кабели и проводници. Заводът за металорежещи машини произвежда машини и инструменти за металопроизводството и дървопреработвателната промишленост. Строителството се характеризира със затворен цикъл на производство - от проектирането до крайния продукт. Туризмът е приоритетен отрасъл.


<< Обратно към списъка

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа