Новини
Квалифицираните кадри са основна предпоставка за конкурентоспособността на машиностроителните фирми
Източник: СКС-Машиностроене

 

            От 26 до 31 май т.г. в гр.Гдиня-Полша се проведе втората по ред кръгла маса за споделяне и дискутиране практиките в машиностроителни предприятия в България и Полша в областта на привличането, подготовката и задържането на млади хора до 29 годишна възраст и повишаване квалификацията на заетите над 45 години. Тематиката е сред основните проблемни въпроси и в страните от ЕС, където младежката безработица продължава да е висока, а постоянното повишаване на квалификацията на заетите в съответствие с изискванията на новите работни места не губи своята актуалност, поради необходимостта от непрекъснато повишаване на конкурентоспособността.

 

 

Основните направления, в които работят полските фирми, бяха изложени от експерта от полска страна по проекта проф.Зигмунт Миетлевски. На състоянието на проблемите в България се спря г-н Илия Келешев, председател на браншовата камара по машиностроене, а доц.д-р Иван Тодоров, експерт по проекта, се спря на необходимостта от полагането на системни грижи от страна на ръководителите на фирми за непрекъснатото повишаване качеството на работната сила като определящ фактор за повишаване производителността на труда и масата на създаваната в производството принадена стойност.

 

  През първия ден участниците в кръглата маса бяха информирани за дейността на Морската академия, в чиято сграда се проведе кръглата маса, в областта на обединяване усилията на преподавателския и научен състав с тези на фирмите от региона на Гдиня за ускоряване развитието на икономиката. Споделени бяха интересни практики за съвместни действия на заинтересованите от насърчаване развитието на бизнеса страни в „Морски клъстер". Специално внимание бе отделено на осъществяваната съвместно с фирмите научно-приложна дейност

             Аналогично на проведената кръгла маса в София в края на м.март.т.г. през втория ден представители от полска страна споделиха конкретни практики в техните фирми. Представена бе работата в „Чиехолевски вентилацие", „Хилмет", Научно-технологичния парк в гр.Елк, „Елбудех", корабостроителницата в Гдиня „КРИСТ". 

            През следващите два дни при много добра организация бяха осъществени посещенията  на представителите на българските фирми в полски компании, с които бе установен контакт при посещението им в края на м.март в България. Впечатлението е, че в годините на прехода в Полша в производството се правят значителни инвестиции. По-голямата част от оборудването е съвременно, сградите са нови или обновени, създадена е благоприятна работна среда. Полските фирми отделят значителни средства и за повишаване квалификацията на работната сила и предприемат мерки за ограничаване на текучеството. В случай, че квалифициран от фирмата работник или специалист пожелае да напусне работа, това се разрешава от ръководството след възстановяване на инвестираните от фирмата средства за неговата специална подготовка.

            От българска страна участие в посещението в Полша и в работните срещи във фирмите взеха ръководители и водещи специалисти от „АМЕТ"ООД, София,  „Атаро клима"ООД, Пловдив, „БестТехника ТМ"АД, Радомир, „Искра Силатроник"АД, София, „Капрони"АД, Казанлък, „Корабостроителница Бургас"ЕООД, Бургас и „Радмари груп"ЕООД, Червен бряг

Създадените връзки между български и полски машиностроителни фирми ще се разширяват и в бъдеще.

Обсъдена бе идеята за подготовка и подписване на Споразумение между страните по проекта за продължаване на сътрудничеството в бъдеще, в т.ч.разширяване на обхвата на дейностите с ангажирането и на специалисти и звена от Морския клъстер в Гдиня.

 

юни 2014г.

 

 

 

 

 

 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа