Новини
Как се управляват хора в динамична бизнес среда? Как се управляват хора в динамична бизнес среда?
28.03.2014
Източник: БСК

 

Какви са съвременните подходи за корпоративно управление на хора? Какво е политика за управление на човешки ресурси и как се разработва стратегия за мениджмънт на персонал? Кои са основните елементи в нейната реализация?

 

Около тези големи теми беше изградено двудневното обучение на секторните и регионалните референти по проекта за създаване на Информационна система за оценка на компетенциите по браншове и региони, реализиран от БСК по ОП „Развитие на човешките ресурси" (2009-2013). Във въвеждащия курс по стратегическо управление на човешките ресурси ръководителят на Националния център за оценка на компетенциите (НЦОК) д-р Томчо Томов запозна референтите с базови понятия в мениджмънта на хора.

 

Участниците придобиха основни познания за значението на интелектуалния капитал за бизнес успеха на компаниите, за работещите подходи, стратегии, канали и етапи за набиране и подбор на персонал. Те научиха как се разработват програми за въвеждане на нови работници и служители, убедиха се във важното значение на менторството и коучинга за бързото навлизане в работата и за  ефективното професионално развитие след това.

 

Важно място в обучението беше отделено на управлението на знанието и развитието в компанията, без което съществуването на който и да е бизнес в днешната икономика на знанието е изложено на риск. Д-р Томов представи практически модели за управление на знанието и развитието като внедряване на компетентностни модели, електронни платформи за самообучение, виртуални портали за споделяне на вътрешнофирмено знание, програми за управление на таланта, платформи за насърчаване на иновациите и ангажираността на служителите и много други.

 

Секторните и регионалните референти по проекта на БСК се запознаха с различни ефективни методи за оценка на потребностите от обучение, както и с механизмите за анализ на ефективността от проведените обучения.

 

Управлението на трудовото представяне беше друга голяма тема в проведеното обучение. Ръководителят на НЦОК обясни отделните фази в този процес.

 

Д-р Томов се спря подробно на процеса на възникване, разпознаване и решаване на конфликти и кризи, възникнали на работното място. Той предложи ефективни поведения, които помагат за предвиждане и изход от кризисни ситуации. Участниците обсъждаха плюсовете и минусите на налагането на наказания за допуснати грешки и пропуски в работата.

 

Заплащането на труда като един от най-честите източници на професионални конфликти също беше предмет на дискусия. „Изследванията показват, че оптималното възнаграждение е 70% над минималната заплата за същата или подобна длъжност в съответния регион, в който оперира компанията", посочи д-р Томчо Томов. При определянето на заплатите е по-добре работодателят да се сравнява не толкова със своите конкуренти в бранша, колкото с предприятията в региона, в който оперира неговата компания и в който той търси персонал. Това посъветва д-р Томов, базирайки се не само на научен, но и на своя богат практически опит като дългогодишен мениджър „Човешки ресурси" в металургичния бранш.

 

Секторните и регионалните референти към Националния център за оценка на компетенциите получиха също основни познания по управление на екипи и управление на промяната като базисни политики в мениджмънта на персонал.

 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа