Новини
КЦМ АД активно участва в дейностите по проекта на БСК КЦМ АД активно участва в дейностите по проекта на БСК
06.01.2014
Източник: Бюлетин КЦМ

Интервю с мениджъра "Човешки ресурси" КЦМ АД за включването на предприятието в дейностите по проекта на БСК.


- Каква е основната цел на про­екта „Разработване и внедряване на Информационна система за оцен­ка на компетенциите на работната сила по браншове и региони"?


Основната цел е да се повиши адаптивността и ефективността на работната сила и да се постигне баланс между търсенето и предла­гането на пазара на труда, чрез из­граждане на система за оценяване на компетенциите на браншово и регионално ниво.

Проектът обхваща изпълнението на разнообразни дейности: изготвя­не на анализи, проучвания, експертни разработки; разработване на общата концепция на информационната сис­тема - индикатори, карта за оценка, секторни модели за оценка на компе­тенциите. На браншово и регионално ниво се извършва проектиране, раз­работване, тестване и внедряване на информационната система, раз­работват се компетентностни профили на длъжностите с индикатори за оценка на всяка дефинирана ком­петенция. Провеждат се обучения за работа с информационната система и много други дейности.

 

- Каква информация съдържа раз­работката?


В рамките на проекта са разра­ботени 20 секторни компетентност­ни модела и са описани 350 длъжности. Системата съдържа 600 компетенции и 5500 поведенчески индикатора.

 

- Какви бяха стъпките, през ко­ито мина работата по секторния модел?


 През първия етап от разработва­нето на секторния компетентностен модел (СКМ) за отрасъл „Металургия" бяха избрани и дефинирани най-често приложимите компетенции за 10 ключови за секто­ра длъжности: ръководител сектор в промишлеността/инженер металург на смяна в ОП; технолог/техник ме­талург; машинен оператор, машини и съоръжения в черната металургия; машинен оператор, машини и съоръже­ния в цветната металургия; инженер електроник; организатор производ­ство; еколог; пещар; разливам метал; контрольор качество. Уточнявам, че това са длъжности, които са опреде­лени като ключови за отрасъла, а не конкретно за КЦМ.

На този етап секторният модел съдържаше 55 компетенции, обосо­бени в 3 категории: основни, специ­фични и управленски; препоръчителни инструменти за тяхната оценка и пътиша за придобиване и развитие на тези компетенции.

През втория етап СКМ беше актуализиран и  в обхвата му бяха включени нови 5 клю­чови за сектора длъжности: инженер механик, инженер енергетик, инженер конструктор, ръководител/инспектор ЗБР и търговски представител.

Актуализираният секторен модел съдържа 104 компетенции за 15 клю­чови длъжности, с описания и компетентностни профили на всяка длъж­ност.

В третия етап СКМ бе разширен с още 5 ключо­ви длъжности: началник цех, инженер производство, кранист, ръководител отдел „Иновации" и специалист дос­тавки.

Към момента секторният модел съдържа каталог от 117 компетенции по основни бизнес процеси в сектора, от които 22 основни, 83 специфични и 12 управленски компетенции.

 

- По какъв начин КЦМ АД съ­действа за реализиране на Информационната система за оценка на компетенциите (MyCompetence)?


Сектор „Металургия" беше пър­вият, който започна работа по този проект и КЦМ, като едно от 10-те пилотни предприятия, се включи в изпълнението на дейностите още на етапа на разработване на секторно­то досие и секторния анализ. Специа­листите от ЦПО са едни от автори­те на Секторния анализ на компетен­циите на работната сила в отрасъл „Металургия" .

В рамките на етап 1 от разра­ботването на СКМ предоставихме информация за основните бизнес про­цеси в компанията и направихме сво­ите предложения за определяне на 10 ключови длъжности за сектора. Бяха разписани техните описания, цели, отговорности и изисквания към зна­нията, уменията, квалификацията и компентециите на заетите на тези длъжности. Специалисти от УЧР пре­минаха обучение за оценители.

В рамките на етап 2 оказахме съдействие при актуализирането на секторния модел, чрез участие в дей­ностите по неговото тестване. На­правиха се анкетни проучвания, фокус групи и интервюта за верифициране на две ключови длъжности (инженер металург на смяна в ОП и техник ме­талург).

Във фокус групата на „КЦМ" АД за тестване на компетентностните профили на двете ключови длъжности и на общия модел на Карта за оценка на компетенциите участваха: Краси­мир Орловски, Росица Темизова, Таня Михайлова, Емил Минчев, Здравко Димчев, Ангел Каптебилов и Георги Радонов.

На този етап бяха тествани и верифицирани фирмените модели и кар­тите за оценка на компетенциите на двете длъжности. Дадохме и своите предложения за нови 5 ключови длъж­ности.

В рамките на етап 3 специалисти от ЦПО взеха участие в организира­ните по проекта обучения за разви­тие на управленските компетенции. Бяха направени предложения за нови 5 ключови длъжности с информация за целите, отговорностите и изисква­ните знания, умения, квалификация и компентеции за тях.

Сътрудници на КЦМ участваха в тестването и валидирането на още две ключови длъжности - технолог/ отговорник на ТЗ и разливач метал. В структурирани интервюта с консул­танта участваха: Ангел Каптебилов, Бойко Ганев, Румен Рафаилов, Алексан­дър Александров, Борислав Станкулов и Иван Чокоев. Те се вкючиха активно в обсъждането на разписаните сек­торни модели и разработването на фирмени модели на 2-те длъжности, като дадоха и своите предложения за подобряването им.

Тук е мястото да благодаря на всички колеги, които с готовност и желание се отзоваха на поканата ни да участват в тестването и верифицирането на СКМ и при разработ­ването на фирмените модели и ком­петентностните профили на ключо­вите длъжности. Те дадоха една раз­лична гледна точка, която бе много важна за коректното изграждане на профилите.

 

- Какво включваха тези „струк­турирани интервюта" и какво се цели с тях?


Целта на разговорите със заема­щите длъжността бе да се потърси тяхното мнение за основните елементи в секторния модел на заема­ната длъжност - цел, задачи и отго­ворности, квалификации, необходими знания, умения и компетенции за по­стигане на добри резултати. А целта на разговорите с преките ръководи­тели бе да се верифицира (потвърди) информацията, получена от техните служители, да се определят най-важни­те компетенции за ефективно изпъл­нение на задачите на съответната длъжност и да се оформят конкретни предложения за усъвършенстване на компетентностния профил на длъж­ността.

 

- Могат ли вече специалистите от КЦМ да ползват MyCompetence?


На 14.11.2013 г. в ЦПО се прове­де обучение за ползване и работа с Информационната система за оценка на компетенциите. В него участваха Симеонка Доганова, Минка Бакалова и Веселина Балтова от отдел „УПРЗ", Румен Рафаилов и Христо Иванов от ОЦП, Светослав Чаев от ООП, Росица Темизова и Таня Михайлова от ЦПО.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа