Новини
КНСБ и БСК разработиха рейтинг на работодателите КНСБ и БСК разработиха рейтинг на работодателите
20.01.2015
Източник: БСК

В България вече има рейтингова система не само на университетите, но и на работодателите. Тя е резултат на двугодишен труд по проект „Сигурност чрез закона, гъвкавост чрез колективното трудово договаряне" по ОП „Развитие на човешките ресурси", осъществяван от КНСБ в партньорство с Българска стопанска камара (БСК). С европейски пари е изработена само методиката на системата. За самия рейтинг са ползвани данни от публични източници и Информационната система на българските предприятия на БСК и не са заплащани със средства на ОП „Развитие на човешките ресурси".

 

Рейтинговата система за оценка на работодатели (РеСОР) е онлайн базирана и ще бъде интегрирана към създадената от БСК Информационна система за оценка на компетенциите MyCompetence. В РеСОР ще се подават данни за икономическото състояние на работодателя, социалната му отговорност, както и условията на труд. Една от целите на системата е да бъдат посочени и насърчени добрите практики, коректните и социално-отговорни работодатели.

 

Рейтинговата оценка е секторна, т.е. сравненията са между предприятия от сродни икономически дейности. Оценката се осъществява за предприятията от материалното производство на реалния сектор на икономиката. Не са включени дейностите по операции с недвижими имоти, административни и спомагателни дейности, хуманно здравеопазване и медико-социални грижи и др.

 

На първия етап от развитието на системата работодателите са оценявани само по количествени показатели на база на официалните им финансови отчети. Взети са предвид брой работници и служители, разходи за заплати и социални осигуровки, годишен оборот, декларирана печалба преди данъци, данък печалба. Използвани са показатели за рентабилност, ефективност, финансова автономност, обращаемост, управление на човешките ресурси. На втория етап от разработването на системата в оценката ще бъдат включени и качествени показатели, свързани с вида и развитието на инвестициите, разширяването на продуктовата листа, нивото на внедряване на иновации, корпоративната социална отговорност и др. В оценката на втория етап ще могат да участват и работодатели, и заети в съответните предприятия, като по този начин ще се осигури 360-градусово оценяване на компаниите.

 

За рейтингова оценка и включване в класацията може да кандидатства всяко предприятие от сектори C до J по класификацията на икономическите дейности, като за целта е необходимо да се попълни онлайн формуляр. Първите резултати от класацията могат да се видят на сайта на системата: http://rating.bia-bg.com/.

 

„Рейтинговата система цели добрите предприятия да бъдат насърчени, а тези, които не са толкова добри, поне да бъдат показани, за да се стимулират", изтъкна президентът на КНСБ Пламен Димитров при представянето на РеСОР. Той допълни, че по данни на КНСБ в страната има поне 500 предприятия, които не са платили по една, две и повече заплати на работниците си.

 

„С тази рейтингова система ние се опитваме да решим един сериозен проблем, пред който са изправени предприемачите у нас - демонизирането на работодателите. В сегашната ситуация покрай некоректните работодатели страдат и коректните и съвестни предприемачи", коментира Божидар Данев - изпълнителен председател на БСК. Той допълни, че в икономическата реалност у нас е много важно да се постави приоритет върху създаването на устойчиви и сигурни работни места с висока добавена стойност. „За целта е важно е синдикатите и работодателите да настояваме у нас да се формира дългосрочна политика за сигурни инвестиции, които да доведат до разкриването на работни места", коментира още Божидар Данев.

 

Двете информационни системи - MyCompetence и РеСОР, са разработени от социалните партньори в отговор на предизвикателствата на пазара на труда в България и в ЕС. Формирането на икономика, основана на знанията и компетенциите, подобряването на националните условия за заетост и подобряването на конкурентоспособността на икономиката, коментираха представителите на КНСБ и БСК.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа