xml = $xml; } function _struct_to_array($values, &$i) { $child = array(); if (isset($values[$i]['value'])) array_push($child, $values[$i]['value']); while ($i++ < count($values)) { switch ($values[$i]['type']) { case 'cdata': array_push($child, $values[$i]['value']); break; case 'complete': $name = $values[$i]['tag']; if(!empty($name)){ $child[$name]= ($values[$i]['value'])?($values[$i]['value']):''; if(isset($values[$i]['attributes'])) { $child[$name] = $values[$i]['attributes']; } } break; case 'open': $name = $values[$i]['tag']; $size = isset($child[$name]) ? sizeof($child[$name]) : 0; $child[$name][$size] = $this->_struct_to_array($values, $i); break; case 'close': return $child; break; } } return $child; } function createArray() { $xml = $this->xml; $values = array(); $index = array(); $array = array(); $parser = xml_parser_create(); xml_parser_set_option($parser, XML_OPTION_SKIP_WHITE, 1); xml_parser_set_option($parser, XML_OPTION_CASE_FOLDING, 0); xml_parse_into_struct($parser, $xml, $values, $index); xml_parser_free($parser); $i = 0; $name = $values[$i]['tag']; $array[$name] = isset($values[$i]['attributes']) ? $values[$i]['attributes'] : ''; $array[$name] = $this->_struct_to_array($values, $i); return $array; } } ?> Информация за работата на сектор "Търговия на дребно"
Новини
Информация за работата на сектор Търговия на дребно Информация за работата на сектор "Търговия на дребно"
11.03.2014
Източник: СКС "Търговия на дребно"

Централният кооперативен съюз /ЦКС/ участва в реализацията на проект «Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони». Проектът се осъществява от Българската стопанска камара - съюз на българския бизнес. Финансово той е осигурен със средства от Европейския съюз по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси».


В системата на ЦКС кооперативната търговска дейност се реализира чрез развитието на тъговската верига КООП с над 800 магазина. Постигнатото в тази сфера беше и мотива на БСК да предложи създаването на Секторен консултативен съвет /СКС/ за сектор „Търговия на дребно", който да бъде сформиран и ръководен от екип на ЦКС. Членове на Секторния консултативен съвет са представители от системата на ЦКС и представители на синдикати, министерства и висши учебни заведения. С учредяването на Секторния съвет са определени и 10 пилотни предприятия, които са пряко ангажирани с реализацията на проекта.


Работата по проекта стартира с изготвянето на Секторен анализ на компетенциите на работната сила в сектор „Търговия на дребно" от екип експерти на ЦКС и външни консултанти. През настоящата година анализа се актуализира, като в него са отразени настъпилите промени в професионалното направление.


За успешната реализация на дейностите по проекта при създаването на Информационната система за оценка на компетенциите и за нейното прилагане в управлението на човешките ресурси, бяха обучени представители от пилотните предприятия за оценители на компетенции.


През годината пилотните предприятия оказаха съдействие при набиране на информация и определяне на ключовите длъжности за сектора, необходими за разработването на Секторния компетентностен модел. В тези организации се тества и Секторния модел. Десетте пилотни организации, освен че участваха в интервю за проучване приложимостта на секторния модел, бяха консултирани и обучени на работното място от секторния консултант за разработване на фирмени модели на длъжности и за възможностите на информационната система MyCompetence при управление на човешките ресурси.

 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа