Новини
Информация за работата на сектор Търговия на дребно Информация за работата на сектор "Търговия на дребно"
11.03.2014
Източник: СКС "Търговия на дребно"

Централният кооперативен съюз /ЦКС/ участва в реализацията на проект «Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони». Проектът се осъществява от Българската стопанска камара - съюз на българския бизнес. Финансово той е осигурен със средства от Европейския съюз по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси».


В системата на ЦКС кооперативната търговска дейност се реализира чрез развитието на тъговската верига КООП с над 800 магазина. Постигнатото в тази сфера беше и мотива на БСК да предложи създаването на Секторен консултативен съвет /СКС/ за сектор „Търговия на дребно", който да бъде сформиран и ръководен от екип на ЦКС. Членове на Секторния консултативен съвет са представители от системата на ЦКС и представители на синдикати, министерства и висши учебни заведения. С учредяването на Секторния съвет са определени и 10 пилотни предприятия, които са пряко ангажирани с реализацията на проекта.


Работата по проекта стартира с изготвянето на Секторен анализ на компетенциите на работната сила в сектор „Търговия на дребно" от екип експерти на ЦКС и външни консултанти. През настоящата година анализа се актуализира, като в него са отразени настъпилите промени в професионалното направление.


За успешната реализация на дейностите по проекта при създаването на Информационната система за оценка на компетенциите и за нейното прилагане в управлението на човешките ресурси, бяха обучени представители от пилотните предприятия за оценители на компетенции.


През годината пилотните предприятия оказаха съдействие при набиране на информация и определяне на ключовите длъжности за сектора, необходими за разработването на Секторния компетентностен модел. В тези организации се тества и Секторния модел. Десетте пилотни организации, освен че участваха в интервю за проучване приложимостта на секторния модел, бяха консултирани и обучени на работното място от секторния консултант за разработване на фирмени модели на длъжности и за възможностите на информационната система MyCompetence при управление на човешките ресурси.

 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа