Новини
ИНФОРМАЦИЯ  за дейността на Секторното референтно звено и Секторния консултативен съвет по туризъм през 2014 г. ИНФОРМАЦИЯ за дейността на Секторното референтно звено и Секторния консултативен съвет по туризъм през 2014 г.
28.11.2014
Източник: Секторен референт по туризъм - д-р Борис Гълъбов

Настоящата информация е изготвена в рамките на ПРОЕКТ-  BG051PO001-2.1.06. "Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОП "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от ЕСФ на ЕС. Бенефициент по проекта е Българската стопанска камара. В проекта са включени 20 водещи сектора на националната икономика, в т.ч. сектор „Туризъм" чрез браншовата работодателска организация Българска туристическа камара.


Секторното референтно звено по туризъм работи много активно през 2014 г., за да може да изпълни всички свои ангажименти по проектните дейности, предвидени за настоящата година. Референтното звено осигури сащо така необходимата организация и координация за успешната работа на Секторния консултативен съвет /СКС/.



Изпълняваните проектни дейности бяха свързани главно с
:

  • Тестване и верифициране на секторни модели за 10 ключови длъжности в пет пилотни предприятия на сектора;
  • Актуализиране на 5 секторни модела на ключови длъжности, определени през миналата година;
  • Разработване и апробиране в практиката на 5 нови секторни модела на ключови длъжности, определени през настоящата година.
  • Обсъждане и приемане на решения по редица други въпроси, свързани с проектните дейности и функционирането на съвета.



За да се изпълни големия обем работа по разглеждане на разработките, през 2014 г. бяха проведени общо 6 заседания на Секторния консултативен съвет, като бяха подготвени 8 експертни становища от неговите членове. Добре организираната работа по тяхната подготовка, осигурено присъствие и активно участие позволи заседанията да бъдат проведени успешно.


Нека разгледаме в резюмиран вид обсъдените въпроси и приети решения по време на заседанията на СКС по туризъм през настоящата година в техния хронологичен ред:


1. Утвърждава трима нови членове на съвета, по един представител на Пилотно предприятия, Софийския университет и Професионална гимназия по туризъм - гр. Банкя.

2. Приема актуализирания План-график за работата на Секторния консултативен съвет по туризъм през 2014 г.

3. Приема по принцип представените: Концепция и План-график за осъществяване на дейността по тестване и верифициране на Секторния компетентностен модел /СКМ/, както и Въпросник за провеждане на полево проучване в пилотните предприятия.

4. Приема Съгласуван списък на нови ключови длъжности на базата на предложенията на пилотните предприятия в сектора: СПА мениджър, Мениджър мероприятия (в туристическа агенция), Водач на туристическа група, Организатор конференции и събития и Управител на къмпинг.

5. Приема представените във връзка с Тестване и верифициране на СКМ материали: Тематичен план - график, Тест за оценка и Презентация за обучението на работното място в определените пилотни предприятия.

6. Съгласува и приема Концепция за актуализиране и разширяване на секторния модел чрез разработване на нови 5 ключови за сектора длъжности.

7. Съгласува и приема Аналитичен доклад за резултатите от тестването, верифицирането и консултирането на Секторния модел на сектор „Туризъм" и за неговото усъвършенстване и адаптиране към практиката на предприятията.

8. Съгласува и приема Секторния компетентностен модел с актуализирани 5 модела на ключови длъжности в сектор „Туризъм": Специалист администриране на онлайн резервационни системи, Специалист в туристически информационен център, Финансов специалист (Ревеню и Контролинг специалист), ИТ Специалист (администратор) и Експерт управление на туристически дестинации.

9. Съгласува и приема изготвените от консултанта Forteam consult пет модела на нови ключови длъжности в сектор „Туризъм", посочени в т. 4.

10. Съгласува и приема представения Обобщаващ доклад за проведеното обучение на работното място в сектор „Туризъм" в рамките на Тестване и верифициране на разработените секторни компетентностни модели и карти за оценка на компетенциите в избрани пилотни предприятия на сектора.

11 Приема за сведение Информацията за същността и прилагането на дуалната система за професионално образование и обучение в България.

12. Приема становището, че въвеждането на дуалната система представлява необходима и важна реформа в професионалното образование и обучение в нашата страна, което трябва да бъде добре подготвено и съобразено със специфичните условия в страната.


Отразяването на бележките и допълненията по обсъжданите материали, направени в експертните становища и в дискусиите по време на заседанията, беше проконтролирано от Секторното референтно звено и в частност от Секторния референт.  


В заключение, може с удовлетворение да се констатира, че Секторното референтно звено изпълни успешно възложените му задължения по реализиране на проектните дейности в сектор „Туризъм", а Секторният консултативен съвет по туризъм изпълни своя План-график за работа през 2014 г.

 

 




КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа