Новини
Заседание на Секторния консултативен съвет-машиностроене
15.03.2013
Източник: ББК-Машиностроене

 

Заседание на Секторния консултативен съвет - машиностроене

            На 14 март в офиса на Българска браншова камара-машиностроене се проведе заседание на Секторния консултативен съвет Машиностроене по проекта на БСК „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

На заседанието бяха одобрени разработените през 2012г. компетентностни модели на още  5 ключови длъжности, а именно: Началаник Цех, Инженер, отоплителни, вентилационни и охладителни системи, Ръководител група, преработваща промишленост, Ръководител отдел Човешки ресурси, Експерт маркетинг. С тях разработените компетентностни модели  за ключови за машиностроенето стават общо 17. Планирано е разработването на компететностни модели да продължи и през тази година, като целта е да бъдат разработени такива за поне 20 ключови длъжности.

Присъстващите бяха информирани за предстоящите дейности по проекта през  годината, в т.ч. за апробирането и валидирането на компетентностните модели в пилотните фирми. Валидирането на компетентностните модели във фирмите , според очакванията на членовете на СКС е от особено значение, тъй като осмисля ползата от дейностите по проекта  не само за пилотните фирми, а и за сектора.

Приети бяха и актуализирания Секторен компетентностен модел  за машиностроенето и план за работата на секторното референтно звено и на Секторния консултативен съвет през 2013г.

15 март 2013г.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа