Новини
Една година MyCompetence.bg – информационната система на БСК в подкрепа на управлението на човешкия капитал в бизнеса Една година MyCompetence.bg – информационната система на БСК в подкрепа на управлението на човешкия капитал в бизнеса
24.09.2014
Източник: БСК

Информационната система за оценка на компетенциите MyCompetence.bg навърши една година. Основната цел на Информационната система на БСК е да подобри адаптацията на човешкия капитал на пазара на труда. С прилагането на информационната система се създават условия за повишаване на производителността на труда с до 30%, съкращаването на загубите от слаба трудова и технологична дисциплина наполовина, намаляването на текучеството на персонала с до 50%, както и намаляване на разходите за неефективен подбор с 80 на сто.

 

 

Информационната система MyCompetence.bg е уникален и качествено нов за България продукт, който осигурява стандартизиран обмен на информация, предоставя инструменти, ресурси и специализирани услуги, които подпомагат процесите по дефиниране, оценка и развитие на компетенциите на работната сила по сектори и региони.

 

MyCompetence.bg съдържа професионални стандарти и класификатори на компетенции (секторни модели) за повече от 20 икономически сектора, описания на изискванията за 460 ключови длъжности, в т.ч. знания, умения и компетентностни рамки, идентифицирани, дефинирани и класифицирани над 1800 компетенции и 9000 поведенчески индикатора, извлечени от практиката.

 

MyCompetence.bg може да бъде полезна на работодатели, мениджъри и специалисти по управление на човешките ресурси, които работят за подобряване на ефективността, конкурентоспособността и производителността на своите фирми, чрез внедряване на компетентностен подход в управлението. Системата е в полза и на работещите, които искат да оценят, сравнят и развият компетенциите си, в съответствие с очакванията и стандартите на техните работодатели. Тези, които търсят работа, чрез системата могат да направят преценка за компетенциите си и степента на пригодност за заемането на определена длъжност. Студентите могат да ползват MyCompetence.bg, за да се ориентират в изискванията и направят самооценка на възможностите си да заемат определена длъжност в определен бранш. Обучителните институции (професионални училища, университети, центрове за професионално обучение и други доставчици на обучение) могат да използват MyCompetence.bg, за да сравнят учебните си програми и образователни стандарти с реалните очаквания и изисквания на бизнеса към подготовката на кадри за ключови длъжности.

 

От старта на проекта за създаването на информационната система до момента са обучени повече от 2700 работодатели и служители в ключови компетенции (работа с компютър, работа в екип, социални компетенции и др.). 647 служители и мениджъри са били обучени в предприятията за това как да използват MyCompetence.bg, а повече от 1500 заети са консултирани за възможностите на системата. За да се въведе управлението на човешкия потенциал, базирано на компетентностния модел, както и за да се подобри състоянието на пазара на труда, са изготвени 70 експертни разработки и 4 пакета с предложения за промяна на законодателството и практиката у нас.

 

MyCompetence.bg e запазена търговска марка, собственост на Българската стопанска камара.

 

 

 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа