Новини
Европейското финансиране на MyCompetence продължава до 31 октомври т.г. Европейското финансиране на MyCompetence продължава до 31 октомври т.г.
06.02.2014
Източник: БСК

Подписан е анекс, според който дейностите по проекта за разработване и внедряване на Информационна система за оценка на компетенциите (MyCompetence) продължават до 31.10.2014 г. За допълнителните 12 месеца е осигурено финансиране от над 1 млн. лв. С тях средствата от ОП РЧР за целия програмен период нарастват на общо 9.9 млн. лв.

 

Програмният директор на проекта Жечко Димитров съобщи важна новина на членовете на Националния съвет за оценка на компетенциите (НСОК) на поредното им заседание днес. Той обобщи извършеното до момента:

 • Проведени са обучения на работното място и са тествани секторните модели и карти за оценка на компетенциите в 17 икономически сектора;
 • Повишен е експертният капацитет в  20 пилотни сектора на Националната референтна мре
 • Разработена е версия 1.3 на Информационната система за оценка на компетенциите (MyCompetence);
 • Подготвено е обвързване на MyCompetence с други проекти и програми (ESCO, EQF, ECVET, EQARF, EU-секторни съвети, актуализиране на учебните програми във висшите училища и др.);
 • Стартираха преговори за финансиране разширяването на капацитета и обхвата на MyCompetence през новия програмен период (2014-2020).
 • До момента проектът обхваща 20 пилотни сектора и 10 региона, 570 предприятия, 21 университета, 49 професионални гимназии, 107 организации;
 • Проучени и тествани са 181 компетентностни модела на ключови длъжности;
 • Анкетирани са 358 специалисти;
 • Разработени са 183 фирмени компетентностни модели и карти за оценка на компетенциите;
 • Оценени са пилотно компетенциите на 183 специалисти;
 • Консултирани са 810 физически лица и 350 организации;
 • Обучени са 103 мениджъри, 160 ръководители на екипи, 294 специалисти;

НСОК прие също основните насоки за развитие на MyCompetence през периода 2014-2020 г. Те предвиждат:

 • Привеждане на образователните в съответствие с професионалните стандарти, създаване на условия за ефективност на образователната система;
 • Включване на нови сектори в MyCompetence и разширяване на броя на ключовите длъжности  с позиции в държавната и общинска администрация и др.;
 • Разработване на компетентностни профили по професии и специалности;
 • Адаптиране на националните към европейските професионални стандарти;
 • Разработване на нови инструменти за оценка и самооценка на професионалния потенциал;
 • Валидиране на знания, умения и компетентности, придобити по неформален път и създаване на регистър за уменията и компетентностите на работната сила по сектори;
 • Развитие на платформа за е-обучение за преодоляване на дефицитите на компетентности на работната сила и ученето през целия живот;
 • Оценка на ефективността на образователните и квалификационни системи в сферата на професионалното и висшето образование.

Ръководителят на проекта Божидар Данев запозна членовете на НСОК с хода на разговорите за интегриране на MyCompetence в работата на Агенцията по заетостта, както и с намеренията за създаване на мобилна версия на системата.

Отчетен беше големият интерес към MyCompetence и високият процент положителна обратна връзка от хората, които са имали достъп до нея по различни поводи - 96%.

 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа