Новини
Държавата създава 50 тренировъчни фирми Държавата създава 50 тренировъчни фирми
18.02.2015
Източник: БСК

Правителството ще стимулира предприемаческите умения на младежите, като им даде възможност да участват в симулации на реална бизнес среда. За тази цел ще бъдат създадени 50 тренировъчни фирми. Това е част от плана за действие за 2015 г. в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот, приет днес от Министерския съвет.

 

В плана са включени дейности, насочени към всички области на ученето и обхващащи различни етапи - от предучилищното възпитание и подготовка, общото училищно образование, професионалното образование и обучение до висшето образование и продължаващото обучение на възрастни.

 

Основният фокус в професионалното образование и обучение през 2015 г. ще бъде разработване и прилагане на политики и мерки за развитие на професионалното обучение в работна среда, вкл. чрез организиране на стажове в предприятия по време и след завършване на обучение. Например тази и следващата година по схемата „Младежка заетост" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. 8000 безработни младежи до 29 години ще бъдат включени в стажуване или в обучение по време на работа. Очаква се броят на учениците, успешно приключили ученическите практики в реални работни условия през тази година, да достигне 9000 души.

 

През 2015 г. ще започне подготовка за въвеждане и прилагане на Европейската система за натрупване и трансфер на кредити в професионалното образование и обучение (ECVET). За популяризиране на образованието и повишаване на привлекателността на този сектор за първи път ще бъдат организирани Дни на ученето за възрастни. Ще продължат да се развиват и разширяват системите за ограмотяване на възрастни и за кариерно ориентиране. Очаква се броят на включените в обучение неграмотни и слабограмотни хора през 2015 г. да достигне 16 600 души, като най-малко 10 000 ще преминат през новосъздадените центрове за кариерно развитие за подпомагане на заети лица.

 

За повишаване на качеството на училищното образование ще бъдат проведени 45 обучения на 4900 човека, свързани с разработване и приложение на съвременни програми за квалификация на учители. Чрез мерките за насърчаване на деца с изявени дарби от държавните и общински училища 1130 деца и ученици ще получат едногодишни стипендии и еднократно подпомагане.

 

Достъпът до висше образование ще бъде гарантиран с осигуряване на 3400 нови кредита на студенти и докторанти. Развитието на възможности за неформално и самостоятелно учене ще бъде насърчавано от 33 младежки информационно-консултантски центрове на територията на областните градове в цялата страна.

 

За осигуряване на успешното изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 година се предвижда изграждането на електронна платформа за наблюдение и оценка, както и разработването на годишен мониторингов доклад.

 

Финансирането на планираните мерки и дейности ще се осъществява със средства по бюджетите на отговорните институции, както и със средства от европейските фондове и Програмата на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта „Еразъм+".
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа