Новини
Дуалното образование е възможният път за решаване на въпроса с трудовите ресурси Дуалното образование е възможният път за решаване на въпроса с трудовите ресурси
15.09.2014
Източник: SHARED VALUES, бр.2

Интервю с доц. д-р инж. Никола Добрев, председател на Съвета на директорите на КЦМ 2000 АД, Пловдив

Г-н Добрев, Вие имате дългогодишен опит в научно-изследователската дейност и мениджмънта. Как може да се осъществи добра връзка между науката, иновациите и индустриалното развитие?
Добра връзка между два субекта може да има тогава, когато е осъзната потребността от нея. В годините на преход приоритетната политическа промяна наруши нормалния ход към съвременни пазарни отношения в стопанския живот. В стопански хаос не може да се открият трайни и устойчиви връзки между индустрията и науката, респективно иновациите. Ако нашата икономика иска поне в някои традиционни направления да бъде конкурентоспособна на международните пазари, трябва да намери най-прекия и ефективен път за използване на научните постижения, за да произвежда по-качествени и по-евтини продукти. В същото време, не трябва да се пестят усилия и средства за по-резултатно и по-приложно развитие на научните изследвания и иновациите. Това е отговорност на бизнеса, научните институции и не на последно място на държавното управление.

Какви трябва да са ролите на държавата, научните институти, бизнеса и клъстерите за развитие на иновациите в икономиката?
Ролята на тези институции е еднакво отговорна и тя трябва да бъде подчинена на национална стратегия за устойчиво развитие на българското общество.

Кои са основните дефицити в професионалното образование и как може то да се подобри? Какви са очакванията Ви от въвеждането на дуално образование в България?
Въпреки многократно споменаваната реформа в образователната система, резултат, пряко изявен в икономиката на България, няма. Ако в 90-те години постоянно се рекламирахме с високо квалифицирани кадри, днес картината е плашеща. Малкото добре образовани кадри бързо намират реализация извън България. Останалите няма къде и как да придобият по-добри умения - нито в училищата, нито в голям избор от стопански дейности. Това важи в еднаква степен за висшето и средното образование.
Нашият опит показва, че ако сами не се заемем с този въпрос, рискуваме да останем без млади, образовани и квалифицирани специалисти и оператори. Особено в тежката индустрия, където са инвестирани милиарди левове, са нужни ново качество специалисти, които образователната система не ни осигурява. Поради тази причина ние подготвяме бъдещите оператори и инженери, като сме поели тяхната издръжка; обезпечили сме материално специализираната програма в специализираните паралелки; мотивираме преподавателите за по-съвременно образование. Почти 10 години прилагайки този подход, ние сме уверени за бъдещето по отношение на качеството на трудовия капитал.
Описвайки този опит, еднозначно показваме, че дуалното образование е възможният път за решаване на въпроса с трудовите ресурси. За тази цел е нужна съвременна законова и нормативна база, за да не навлизаме в нарушение на съществуващата, създавана преди 50 години. Тук е мястото на правителствените, неправителствените и синдикални организации да постъпят консенсусно, за да останат работещи хора в България.

Каква е ролята на големите индустриални предприятия в регионалното развитие и промотирането на споделените ценности?
Държавната политика за подкрепа на малките и средни предприятия е правилна, но тя би имала общонационален успех, ако водещи са големите стопански структури. Те са гръбнака на икономиката, а първите са закрепени към тях, създавайки продукти за тях и за пазара.
Нещо повече, в големите стопански структури се създават новите устойчиви бизнес и обществени ценности, създава се моралът на социалната отговорност. Тази отговорност събира в себе си отношение към развитието на регионите, жизнената среда, опазването на околната среда и в крайна сметка е отговорност към човека. Тези големи стопански структури не могат да не се съобразяват с тези ценности и с този морал, защото те в глобален аспект се конкурират с подобни на тях в Европа и в света.

Кои добри практики за наука, иновации и образование от други държави може да приложим в България?

Много често се сравняваме, искаме директно да приложим опита на световни икономически сили като Германия, САЩ и др. Няма нищо лошо, но трябва трезво да оценим какво можем да постигнем реално. Мисля, че най-добри примери, които можем да ползваме в стопански, социален и обществен аспект са Австрия, Финландия, Чехия. Сигурно има и други, но нека се задоволим засега с тях.

Какви са актуалните предизвикателства пред металургичния сектор и българската икономика като цяло?

Запазване на конкурентоспособна продукция, максимално ефективно използване на български първични и вторични суровини, намаляване на енергоразходите, подобряване условията на труд, опазване на околната среда, навременни инвестиции. Е това са достатъчно предизвикателства за днешната и утрешна генерация металурзи.


ДОБРИ ПРАКТИКИ В КЦМ


Проект „Един от нас"

Проектът е разработен по инициатива на предприятието и се реализира успешно със съвместните усилия на ръководството на дружеството и ПГ „Цар Иван Асен ІІ", гр. Асеновград. Стартира в началото на м.май 2006 г. с утвърждаването на „ПРОГРАМА за обвързване на професионалното обучение с потребностите от квалифициран технологичен персонал в КЦМ АД".
Година по-късно бе одобрена нова Програма, с която се разшири обхвата на специалностите, изучавани в ПГ „Цар Иван Асен ІІ", с цел осигуряване и на квалифициран ремонтен персонал за всички фирми от КЦМ 2000 Груп.

Лятна академия


Една от основните инициативи, осъществявани по Програмата е организирането и провеждането на Лятна академия. Инициативата стартира през 2009 г. и, по традиция, се провежда през м. юни в Св. Влас.
В Лятната академия „Един от нас" са включени най-добрите ученици от всички специалности и класове, като вниманието им е насочено към основни положения в общуването, работата в екип, работата по проект, управление на времето, управление на качеството, околната среда, безопасността и здравето при работа. Отличните резултати от реализацията на Лятна академия са постигнати посредством прилагането на неконвенционални форми и методи на обучение - ролеви игри, казуси и дискусии.


КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа