Новини
Доклад за 2013 г.  на сектор Млекопреработване Доклад за 2013 г. на сектор Млекопреработване
04.03.2014
Източник: Магдалена Апостолова - секторен референт Млекопреработване

Уважаеми колеги,


През изминалата 2013 г. бяха постигнати добри резултати от работата по проекта на БСК. Разработени бяха нови 10 ключови длъжности за сектора, както и компетентностен модел за тях. Подходът към определянето и разработването на модела бе на високо ниво и то благодарение на НЦОК и секторния консултант. Може да се сподели опита на сектор „млекопреработване" с други сектори, тъй като работата бе изпълнена в срок и безпроблемно, а оказаното съдействие от пилотните предприятия бе отлично.

В тази връзка, споделям удовлетворение от работата си с ОМК, които се отзоваваха и съдействаха, не само по изпълнение на задачите по проекта, но бяха заинтригувани от системата за тестване на кадрите и обученията, които са включени в нея - My competence. ОМК се стремят, чрез своите човешки ресурси да увеличат  производителността и печалбата си. За тях проектът е много важен и те вече тестват системата и я адаптират за своите условия, което е показателно, че знанията, уменията и квалификацията за техноти служители са приоритет в работата при съвременните условия.

Внедряването на система за оценка на персонала, неговото обучение и повишаване на квалификацията мотивира служителите към усъвършенстване и влагане на всички знания и умения в работата, в полза на увеличаване на обема и качеството на производствения процес, а от там и на по-висока добавена стойност. Това са предизвикателствата на новото време, в което живеем, за да може кадрите от нашия сектор да са конкурентноспособни и на високо ниво. Млекопреработвателния сектор е един от първите, в които подобна на My competence   система за оценка на компетенциите е внедрена.  Служителите в „Данон Сердика" се оценяват по този начин и метод. Направените  крачки с разработване на системата, с подготвените и тествани модели, с провеждащите се обучения дават още повече възможности на фирмите от млекопреработвателния сектор, за да изгражда своите кадри, да ги подбира и усъвършенства с навлизането на нови технологии, обобудване, автоматизация, био и нанотехнологии.


И тъй като браншът не е стоял никога настрани от развитието на образованието и науката, с работата по този проект на БСК има възможност да се затвърдят и да се укрепят позициите на нашите фирми в науката и образованието, връзката и отношението към професионалните гимназии, подготвящи средните кадри и УХТ, подготвящо технологичните кадри за нашия сектор.


В тази връзка бяха направени много стъпки, благодарение на проекта на БСК през 2013 г. и има вече и резултати. 


За да бъдат засилени и трайни контактите на сектора с професионалните гимназии  и ВУЗ предлагаме СКС да бъде допълнен и в него да влязат:  Нина Иванова - учител в професионалната гимназия по хранителни технологии - София, доц. Радка Власева- ръководител катедра „Мляко" при УХТ, доц. Петър Панайотов - преподавател в катедра „Мляко" при УХТ, проф. Ангел Ангелов - катедра биотехнологии при УХТ, проф. Кирил Тодоров - преподавател предприемачество в УНСС, доц. Банко Банев - преподавател Тракийски университет - Ст. Загора.


Предлагаме също на УС на АМБ да бъдат призовани фирмите от сектора да наемат стажанти от професионалните гимназии  и УХТ.


През 2014 г., според предвидените дейности по проекта на БСК връзката между бизнеса и образователната система ще бъде засилена. В тази връзка се предвижда бизнесът да дава своите мнения, предложения и препоръки и в следващия етап да участва активно в разработването на учебните планове за обучение.


За по-широко внедряване на научните знания и постижения от тази година тръгва програма „Хоризонт 2020", по която фирмите и научните звена ще могат да внедряват научни разработки, знания и умения, да прилагат  новостите.  През първите две години тези разработки и средства ще бъдат насочени за селското стопанство, което е възможност за фирмите от млечния сектор.


Магдалена Апостолова - секторен референт „Млекопреработване" - 0886 422 724

magiap@abv.bg,

skaip; magi-amb

 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа