Новини
Дейности и резултати на СКС "Търговия на едро" през 2014 г.
26.11.2014

Съюз на търговците в България се включи в проекта "Разработване  и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони“, осъществяван от Българска Стопанска Камара с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007 - 2013г. съфинансирана от Европейския социален фонд и Република България през 2011 г.

През 2012 г. стартира същинската дейност и сътрудничество между СТБ и БСК по проекта, като през месец март същата година беше учреден Секторният консултативен съвет за оценка на компетенциите на работната сила в сектор „Търговия на едро”.

През 2014 година като продължение от работата през 2012 и 2013 г. отново бяха осъществени редица важни дейности по проекта:

 

Определяне на пилотни предприятия и избор на ключови длъжности

 

През 2012 бяха определени 11 пилотни предприятия от сектора, които да се включат в неговото осъществяване, като през 2014 г. бяха приети още две такива, с което броят на пилотните предприятия стана 13. През 2012 – 2013 г. бяха разработени СКМ за 20 ключови са сектора длъжности. Актуализирането и допълването на секторните модели продължи и през 2014 г., когато съвместно с пилотните предприятия и секторния консултант бяха определени още 5 ключови длъжности, за които бяха разработени секторни модели.

 

Обучения по ключови и дигитални компетенции

 

През 2014 година по проекта отново бяха организирани редица присъствени и електронни безплатни обучения по ключови и дигитални компетенции, както през 2012 г. и 2013 г., в които активно участие взеха редица представители от сектор Търговия на едро – специалисти и мениджъри от пилотните и други предприятия.

Обучения за сертифициране на оценители на компетенции

Във връзка със засиления интерес и успешното внедряване на СКМ през 2014 г. по проекта  отново бяха организирани и проведени обучения за оценители на компетенции, в които активно участие взеха представители от новите и други пилотни предприятия. Бяха проведени и семинари на тема Внедряване на компетентностния подход в УЧР, на които представители от сектора представиха и обмениха своя опит с представители от другите сектори.

 Тестване на инструменти за оценка на компетенциите

 

През 2014 г. по проекта се осъществи тестване на редица инструменти за оценка на компетенциите, като бяха обхванати търговски компетенции, вземане на решения и решаване на проблеми, управление на конфликти, управление на промяната. 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа