Новини
Все още сме далеч от Европа в ученето през целия живот Все още сме далеч от Европа в ученето през целия живот
12.08.2015
Източник: БСК

България продължава да е далеч след останалите страни от ЕС по участие на възрастните в образование. Със своите 1,8% от хората между 25 и 64 години през 2014 г. нашата страна остава почти шест пъти под средната стойност за Евросъюза. В същото време по този показател се наблюдава леко подобрение в сравнение с 2012 г., когато делът на българите, включени в учене през целия живот, е бил едва 1.5%.

 

Тези данни са включени в доклада за изпълнението през миналата година на Националната стратегия за учене през целия живот (2014-2020 г.), приет днес от правителството.

 

През 2014 г. се отчита напредък при постигане само на една от целите на стратегическия документ - „Повишаване на дела на завършилите висше образование на възраст от 30 до 34 години от 26,9% през 2012 г. на 36% през 2020 г.". За 2014 г. националната стойност по този показател достига 30,9%, но все още е далеч под средната за Европейския съюз (37,9%).

 

През 2014 г. се влошават стойностите на показателя при постигане на целта „Намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система на възраст от 18 до 24 г. от 12,5% през 2012 г. под 11% през 2020 г.". За 2014 г. делът на напусналите нараства и достига 12,9 на сто.

 

Негативни са тенденциите, свързани с постигане на стратегическата цел „Повишаване на дела на придобилите степен на професионална квалификация (СПК) в широките области „Информатика", „Техника", „Производство и преработка" и „Архитектура и строителство" най-малко на 60% през 2020 г." От 2011 г. насам делът на завършилите в четирите области непрекъснато намалява и достига през учебната 2013/2014 г. малко над 45% от всички придобили СПК.

 

В доклада са направени препоръки, насочени към по-ефективното прилагане на стратегията от различните институции и организации, като се обръща внимание на по-слабо активните участници в образователната политика, осъществяване на работещи връзки между образованието и пазара на труда, въвеждане на неформални и гъвкави форми на обучение и съвместна работа със социалните партньори. Подчертана е необходимостта от реформа и от нов подход и иновации в образованието и обучението, които да обхващат всичките му степени - от предучилищната подготовка и възпитание до висшето образование и ученето на възрастни.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа