Регионален център за оценка

Регионален център за оценка

Бургас

Бургас

Дейност и цел на  РЦОК

Регионалните центрове за оценка на компетенциите (РЦОК)  са ключово звено изградено в рамките на Националната референна мрежа по Проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони".


По своята същност представляват консултативни, оперативни, експертни структурни звена, изградени на териториален принцип. Те координират и подпомагат дейностите по изпълнение на проекта в частта им за региона.
Тяхна основна роля е да проучват и анализират тенденциите в изискванията към компетенциите и професионална квалификация на работната сила в региона и да формират местни политики по насърчаване на заетостта. Да работят в сътрудничество и партньорство с местните работодатели и институции, с цел внедряване на компетентностния подход в управлението на човешките ресурси.

 

Дейността на РЦОК се осъществява и ръководи от регионален референт.

 

Контакти

Регионален референт: Валери Крумов
Адрес: гр. Бургас, ул. "Ап. Карамитев" 3; п.к. 391
Телефон; 056/840 889                    
E-mail: bourgas@competencemap.bg

Обхват на РЦОК Бургас

област Бургас, област Ямбол


Население:

Бургас - 415 817,

Ямбол - 131 447 (преброяване - 2011г)


Демографска структура:

  • Средната възраст е 44,6  години;
  • 69,1% от населението в Бургас е в трудоспособна възраст;
  • 64,7% e икономически активното население;
  • 55,1% е коефициента на заетост;

 

Икономика на региона

В Бургаски регион е съсредоточен 40% от масовия туризъм в България.


Област Бургас дава 5,22 % от БВП на страната. Основните видове отрасли по вид на дейност на фирмите на територията на Община Бургас са промишленост, която заема 13,4%, услуги - 23,2% , транспорт - 8,3%, търговия - 51%, строителство - 5%.

Бургаска област се отличава с високото си ниво на индустриализация. Промишлеността е основният клон, на който се пада 79% от производството, използва 80% от дълготрайните активи и 47% от заетите хора. Някои от производствата са единствени или определящи за страната, като например: тъмни и светли нефтопродукти, химически влакна, пластмаси и други химически изделия; корабостроене, вентилационна и пречиствателна техника, товарно вагоностроене, рибопреработвателна промишленост и т.н.


Следните промишлени отрасли са от решаващо структурно значение:

  • Нефтохимическа /нефтопреработваща промишленост/ - дава 70 % от обема на промишленото производство;
  • Хранителновкусова промишленост и винопроизводство - 12,2 %;
  • Производство на електрическа и топлинна енергия-3,6 %;
  • Текстилна промишленост - 2,4 %.


Област Ямбол

Ключови за обастта са развитието на търговията, земеделието и свързаните с него производства - преработка на храни, текстил и машиностроене. Основна движеща сила на местната икономика са средните предприятия.


<< Обратно към списъка

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа