Новини
Бизнесът и науката трябва да си сътрудничат, повече стажове в млекопреработвателните фирми Бизнесът и науката трябва да си сътрудничат, повече стажове в млекопреработвателните фирми
26.03.2014
Източник: СКС "Млекопреработване"

Интервю с доц. Радка Власева, ръководител катедра "Технология на млякото и млечните продукти" при УХТ.-
Доц. Власева от няколко месеца Вие поехте ръководството на катедра "Технология на млякото и млечните продукти". Как, според Вас и Вашите колеги науката ще отговори на изискванията на ЕС към българските млекопроизводители и млекопреработвателни?

- Катедра "Технология на млякото и млечните продукти" в УХТ е една от основните катедри в Технологичния Факултет и заема сериозно място в образователната дейност на Университета. Тя е Катедра с история и богати традиции в подготовката на специалисти за млечния бранш. Като Ръководител аз бих искала да продължа тези традиции и да работя всеотдайно за по-нататъшния просперитет на Катедрата.

Обучението в Катедрата се извършва в условията на сравнително добра материална база и доказали се в науката и практиката преподаватели. Студентите се обучават по учебни планове, които се актуализират съобразно повишените изисквания на производителите и ЕС към производството на млечни продукти.

 

- В катедрата се подготвят бъдещите специалисти и технолози за млекопреработвателните предприятия в страната. Достатъчна ли е само теоретичната подготовка, какво би ги научила непосредствената практика в предприятието на бранша? Какво трябва да направят бизнеса и образователната система, за да има тясно взаимодействие между учебното заведение и фирмите от млекопреработвателния бранш?

- Студентите получават достатъчна теоретична подготовка по изучаваните дисциплини, което е в основата за развитието на практическите им умения. Определено е необходима по-отговорна връзка между теоретичните знания и практиката. Необходимо е получените знания бързо да бъдат преосмисляни с изискванията на конкретната работна среда във фирмите от млекопреработвателния бранш.

Все още не са на необходимото ниво взаимодействията между Катедрата и млекопреработвателните фирми. Връзките между нас биха били от взаимна изгода. Осигуряването на възможности от фирмите за провеждане на повече практически занятия и производствени стажове става все по-трудно, което ощетява студентите от реални практически условия за опознаване на технологичните процеси. Това изисква да се възстановят договорните отношения на Катедрата с производителите за създаване на възможности за по-резултатна практическа подготовка на студентите.

 

- АМБ работи по проект на БСК. Разработени са вече 20 компетентностни модела на 20 ключови длъжности работи и системата "My Competence". Полезен ли е проекта за преподавателите и студентите, както и за системата?

- Въпросът за компетентността на работещите специалисти в практиката е особено важен, както за преподавателите и студентите, така и за развитието на млекопреработвателните фирми. Особено важен е компетентностния модел на ключовите длъжности. Затова аз и моите колеги адмирираме работата на АМБ по този проект на БСК. 

 

- Стартира проекта "Хоризонт 2020". Ще си сътрудничи ли Вашето научно звено с млекопреработвателния бизнес? Какви са моделите, които трябва да приложим днес?

- Безусловно е необходимо нашето научно звено да сътрудничи с фирмите от млекопреработвателния бизнес. Подходите, които трябва да се прилагат днес, налагат задължително да се обмислят моделите на това сътрудничество, за да се използват възможностите, които разкрива стартиращия проект "Хоризонт 2020".

 

- Какво трябва да се направи още, за да може бизнесът да е по-близо до науката и подготовката на студентите?

- По наше мнение следва да се насърчат интересите на студентите при провеждане на практическите стажове чрез осигуряване на подходящи трудови възнаграждения. По този начин работодателите ще получат по-пълна представа за възможностите на студентите в реални производствени условия и ще помогне за намирането на подходящи кадри. 

 

- Вестник "Мляко" отрази дипломирането на студентите от Катедрата на випуск 2013. Оказа се, че отличниците от Катедрата са най-много. Как такива млади хора трябва да бъдат стимулирани?

- Катедреният колектив Ви благодари за отразяването на церемонията по дипломирането на студентите. Отличниците на Катедрата ни радват показвайки по този начин интереса към усвояваната наука. Но стимулите за увеличаване на техния брой изискват сериозна работа за мотивиране на техните интереси да се учат отлично със стипендии и привилегии при тяхната реализация.

 

- Дали е възможно завършилият УХТ студент да започне веднага самостоятелен бизнес бранш?

- Започването на самостоятелен бизнес в бранша изисква не само знания и практически опит, но и материални възможности. Въпросът засяга особено държавните институции, които следва да подкрепят инициативните и умни млади хора.

 

- АМБ има Научно-консултативен съвет, в който влизат много от ветераните в бранша, повечето тях завършили в УХТ. Бихте ли приели една среща, на която да се споделят мнения и опит?

- С удоволствие ще приемем среща с Научно-консултативния съвет за споделяне на мнения и опит.

 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа