Новини
БСК помогна за актуализиране на учебни програми в НБУ БСК помогна за актуализиране на учебни програми в НБУ
26.01.2015
Източник: БСК

Нов български университет (НБУ) представи актуализирани и нови бакалавърски и магистърски програми по икономика и бизнес администрация. В тяхната основа стои анализ, изготвен от експерти на Българската стопанска камара (БСК) на базата на анкетно проучване за изследване и оценка на съответствието между търсените от бизнеса професионални компетенции и подготовката на завършващите НБУ бакалаври и магистри.  Изследването е проведено в рамките на проект "Висшето образование по икономика - фундамент на икономиката на знанието", осъществяван от НБУ в партньорство с БСК. Резултатите от него са съпоставяни с компетентностните модели, създадени по проекта на БСК за разработване и внедряване на Информационна система за оценка на компетенциите (MyCompetence).

 

Независимо, че анкетното проучване няма представителен характер, неговият обхват по отношение на икономически сектори и региони дава основания да се направят изводи за съответствието на компетенциите на студентите с потребностите на бизнеса, за очакванията на икономиката по отношение на подготовката на специалистите и насоките за актуализиране на учебните програми по икономика и бизнес администрация.

 

Завършилите икономически специалности имат висока степен на компютърни умения, чуждоезикови компетенции, икономически компетенции. Недостатъчни са обаче уменията им за работа в реална работна среда и управленските компетенции, установява изследването. Младите икономисти не могат да прилагат знанията си в практиката, липсват им  практически умения. Отчитат се също неправилна самооценка и липса на мотивация за работа, има какво да се желае по отношение на комуникативните умения и уменията за работа в екип, необходима е по-тясна специализация в теоретичната подготовка.

 

Студентските стажове и практики все още не са утвърдени като форма за придобиване на практически умения за прилагане на знанията в практиката. Недостатъчно ефективно се прилага компетентностният подход в образователния процес като методология и организация. Липсва обвързаност на изискванията за ефективно изпълнение на задълженията на работното място и обучението на специалистите, пише още в анализа.

 

Работодателите извеждат на преден план подготовката по „ Бизнес комуникации", „Компютърни технологии в бизнеса", „Работа в екип". „Подготовка и управление на проекти" също е област с голямо значение както за специализации, така и в базовото обучение.

 

На основата на изводите, направени след анализа на отделните учебни програми и на резултатите от анкетата, БСК препоръча:

 

- Актуализирането на учебните програми трябва да се извърши на основата на добър баланс между общоикономическата и специфичната подготовка, като се отчетат предложенията на работодателите в анкетното проучване. Изследването показва, че бизнесът има нужда както от базова, обща подготовка на специалистите, така и  от специализирана подготовка, свързана с теми  от практиката. В анализа те са посочени за всяка от програмите.

 

- При актуализиране на програмите е необходимо да се обърне внимание на ключовите компетенции. Важно е да се обърне специално внимание на управленските компетенции. Те имат особено значение и място в магистърските програми.

 

- При актуализиране на програмите е добре да се обмисли как могат да се осъществят новите области на знания и новите специализации в рамките на програмите. Теми като   „Подготовка и управление на проекти" и „Корпоративна социална отговорност и корпоративно управление" трябва да намерят подходящо място в учебните програми. Необходимо е също да се намери оптимален баланс  на специализациите в цялостните програми като форма за подготовка на специалисти в специфични икономически сектори - например банков сектор, застраховане, държавна администрация и др.

 

- Към областите на знания, които са важни за бизнеса, могат да се добавят и други, определени като значими в компетентностните модели от проекта на БСК, като възможност да се постигне доближаване на висшето образование до компетентностните модели, приети от Секторните съвети в рамките на проекта на БСК.

 

- Актуализирането на учебните програми трябва да бъде насочено към осигуряване на добра подготовка за прилагане на знанията в практиката. За целта е необходимо да се разработят и предложат интерактивни форми на обучение, нови форми на сътрудничество с бизнеса, възможности за практическо обучение, за стажове и практики.  Добре ще бъде да се развият възможностите на учебно-тренировъчните фирми като форма за адаптиране към работната среда и за формиране на практически умения.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа