Новини
БСК и студентските съвети ще си сътрудничат за модернизиране на висшето образование БСК и студентските съвети ще си сътрудничат за модернизиране на висшето образование
16.03.2015
Източник: БСК

Българската стопанска камара (БСК) и Националното представителство на студентските съвети (НПСС) обединиха усилията си за модернизиране на висшето образование в България. Изпълнителният председател на БСК Божидар Данев и председателят на НПСС Ангел Георгиев подписаха Меморандум за сътрудничество, посветен на тази цел.

 

Двете организации ще работят за усъвършенстване на нормативната база и повишаване качеството и конкурентоспособността на българското висшето образование, както и на съвместимостта му с европейските системи за висше образование.

 

Те ще положат усилия за оптимизиране на мрежата от висши училища в страната и системата за тяхното финансиране; за изграждане на устойчива и ефективна връзка между висшите училища и бизнеса, за постигане на динамично съответствие между търсенето и предлагането на специалисти с висше образование, вкл. чрез хармонизиране и актуализиране на учебните планове и програми с изискванията на пазара на труда.

 

БСК и НПСС са единодушни за необходимостта от внедряване на компетентностнобазирания подход в обучението, модернизиране и разнообразяване на методите на преподаване и оценяване, разширяване на формите на е-обучение, на подготовка, стаж и практика в реална работна среда, стимулиране за включване на студентите в научноизследователска дейност.

 

Организациите ще се опитат съвместно да изградят работещ и ефективен механизъм за кариерно ориентиране и оценка на професионалната реализация на завършващите студенти; както и да съдействат за нарастване ролята на висшите училища в разширяването и укрепването на мрежата за учене през целия живот.

 

За постигането на тези цели БСК и НПСС ще проведат съвместни проучвания и изследвания, ще обменят информация и експертиза, ще си взаимодействат при изготвянето на проекти за нормативни промени в областта на висшето образование, ще си партнират по проекти и ще осъществяват общи инициативи (майсторски класове, стажантски програми, конференции, семинари, кариерни изложения и др.). Предвижда се също така партньорство в реализирането на информационни кампании с цел постигане на обществена подкрепа за осъществяването на набелязаните цели.

 

НПСС ще популяризира сред студентите Информационната система за оценка на компетенциите MyCompetence, така че постепенно да нараства броят на младите хора, които ползват нейните продукти и услуги в процеса на своето обучение и професионално развитие. С цел поддържане и разширяване на интереса към MyCompetence съвместни екипи на БСК и НПСС ще проектират и внедряват нови функционалности и приложения на системата, в съответствие с интересите и потребностите на студентите.

 

„Цел № 1 на образованието трябва да бъде подготовката на кадри, притежаващи съответните знания, умения и компетенции, необходими за развитието на конкурентоспособна икономика. Налице е обаче сериозно разминаване между професионалните и образователните стандарти, между очакванията на пазара на труда и продукцията на висшите училища", каза пред уред участниците в събитието изпълнителният председател на БСК Божидар Данев. Той очерта основните проблеми на образователната ни система, сред които: липсата на обективна оценка за ефективността на финансирането и провежданите политики, необходимостта от осъвременяване на учебните планове и програми, както и дигитализацията на учебния процес, прогресивно застаряващия преподавателски състав, привличането на бизнеса в процеса на финансиране и управление на образованието. „За съжаление, формата на собственост все още е разделителна линия в българското образование", каза още Божидар Данев. Той отбеляза, че е и пазарът на труда, и образованието са се глобализирали, а това налага смели и радикални промени, които да осигурят конкурентоспособността на българската образователна система.

 

От своя страна, председателят на НПСС Ангел Георгиев изтъкна, че подписването на меморандума е начало на една по-задълбочена работа за решаване на проблемите на завършващите студенти, а именно, че много от младите висшисти не работят по специалността си, напускат България или нямат необходимите компетенции и умения, изисквани от пазара на труда. Според него особено важна е промяна на нагласите сред преподавателите. „Замислих се колко от нашите преподаватели биха попълнили успешно тестовете за оценка на компетенциите, включени в MyCompetence. Може би точно там се корени проблемът", каза още Ангел Георгиев.

 

Повод за подписване на меморандума е втората годишнина от официалния старт на Информационната система за оценка на компетенциите MyCompetence, разработена от БСК в рамките на проект по ОП „Развитие на човешките ресурси".
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа