Новини
БСК РАЗРАБОТИ ПЪРВИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ СТАНДАРТИ ЗА 72 ДЛЪЖНОСТИ БСК РАЗРАБОТИ ПЪРВИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ СТАНДАРТИ ЗА 72 ДЛЪЖНОСТИ
08.02.2012
Източник: БСК

В изпълнение на Проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони", със съдействието на водещи консултанти в областта на човешките ресурси, БСК разработи прототипите на първите седем секторни компетентностни модела.


Създадени са професионални стандарти за 72 ключови за развитието на браншовете длъжности в секторите -
електроника, електротехника, машиностроене, металургия, месопреработване, мебелна промишленост и туризъм.


Сред първите длъжности, за които са разработени компетентностни профили са:
ръководител продажби; ръководител производство; мениджър по качеството; ръководител отдел човешки ресурси; ръководител технически и качествен контрол; управител на хотел;  управител на ресторант; ръководител участък; началник смяна; началник склад; технолог; инженер електроник; инженер механик; инженер конструктор; инженер еколог; енергетик; специалист доставки; специалист логистика, екскурзовод; аниматор; сервизен техник; моделиер; дърводелец мебелист; тапицер машинен оператор; барман; сервитьор; електрозаварчик; монтажник хладилни и климатични инсталации; стругар; фрезист; шлосер монтажник; пещар и др.


Компетентностните модели ще подпомогнат процесите по управление на човешките ресурси в предприятията. Ще бъдат използвани, като основа за създаването на държавни образователни стандарти и внедряването на система за признаване на знания, умения и компетентности, придобити по неформален път.


Всеки компетентностен профил на длъжност съдържа
описание на длъжността (основни функции, условия на труд, изискван професионален опит, знания и умения), както и набор от 12 общи, технически и управленски компетенции и списък с конкретни поведенчески индикатори, с които се измерва нивото на владеене на компетенциите.


Дефинирани са над 800 компетенции,
като за всяка компетенция са разписани възможните пътища за придобиване и инструментите, с които може да бъде оценена.


Най-често изискваните компетенции за успешното практикуване на длъжностите са:
разбиране на бизнес процесите; разбиране на продуктите; фокус върху клиента; осигуряване на качество; управление на хора и процеси; ориентираност към  резултати; осигуряване на безопасност;  умение за работа със специфично производствено оборудване;  дигитални компетенции; внимание към детайла; грижа за машината;  работа с материалите;  организационни умения; гъвкавост и адаптивност; надеждност; поемане на отговорност; решаване на проблеми; работа под напрежение; инициативност; аналитично мислене; умения за планиране и контрол; мотивиране; управление на конфликти; общуване; изграждане на взаимоотношения; работа в екип; асертивност; лидерство  и пр.


До средата на 2012 г., компетентностните профили на ключовите за седемте сектора длъжности, ще бъдат тествани и валидирани в практиката на 70 пилотни предприятия. Това ще се извърши от водещи оценители, обучени и сертифицирани в рамките на проекта. До месец юли 2012 г. ще бъдат консултирани и обучени за работа с информационната система за оценка на компетенциите над 560 ръководители на екипи и специалисти  човешки ресурси в пилотните предприятия. В рамките на тази задача  и със съдействието на ръководствата на пилотните предприятия, ще бъдат оценени компетенциите на  350 специалисти, за чиито длъжности са разработени компетентностни профили.


До края на 2012 година предстои да бъдат разработени компетентностни модели в още 10 икономически сектори -
енергетика, строителство, търговия на едро и дребно, химия, транспорт, консервна промишленост, добивна промишленост, фасилити мениджмънт, производство на мляко и млечни продукти, дейности по охрана и разследване. Те ще включват професионалните стандарти за около 100 ключови за тези сектори длъжности.


До края на проекта (октомври 2013 г.) БСК, чрез изградената национална референтна мрежа, ще обучи и сертифицира над 2100 специалисти от 200 пилотни предприятия в страната по ключови компетенции - бизнес организация и ефективност, дигитални компетенции и умения за работа с Информационната система за оценка на компетенциите. 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа