Новини
БАМИ и ХТМУ подписаха програма за работа през 2014 год. БАМИ и ХТМУ подписаха програма за работа през 2014 год.
05.03.2014

 

На 5.03.2014 год. се проведе работна среща между ръководството на ХТМУ, ФММ и представители на БАМИ. На среща бяха отчетени съвместните дейности, които бяха реализирани през изминалата година и се прие работна програма за 2014 год. В рамките на приетите задачи за изпълнение отново беше договорено изтъкнати специалисти от водещите металургични фирми да участват като гост-лектори по определени от предприятията теми. Предвижда се в учебната програма на Факултета по металургия да се включат като лектори представители на "Стомана Индъстри" АД, "КЦМ" АД, "София Мед" АД и "Алкомет" АД.
В рамките на мероприятия на Университета свързани с "Дни на кариерата" се прие да се организира участието на металургичните фирми с презентации за представяне на стажантските си програми, възможностите за работа и реализация.
От страна на Университета беше изразена готовност да съдейства при задоволяване от кадри с висше образование в обхвата на ХТМУ на потребностите на фирми - членуващи в асоциацията. Беше дискутирано, че подобна връзка със студентите може да се осъществи и в рамките на проекта на Министерството на образованието и науката "Студентски практики". По проекта се осигуряват средства за възнаграждение на студента и на наставника от съответното предприятие. БАМИ изразява готовност да съдейства на фирмите за осъществяване на контакти с преподавателите от ХТМУ и избора на подходящи специалности и студенти.
Сътрудничеството на БАМИ и Университета продължава и при  реализирането на проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони". През тази година Секторния консултативен съвет "Металургия" в състава, на които има представител на Университета ще обсъжда възможностите за използване на системата  MyCompetence изградена по проекта, като инструмент  при актуализацията на учебните програми.

 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа