Новини
БАМИ и Българска минно-геоложка камара изпратиха съвместно писмо до Министър- председателя на Република България. БАМИ и Българска минно-геоложка камара изпратиха съвместно писмо до Министър- председателя на Република България.
23.01.2012

ДО

 

ГОСПОДИН БОЙКО БОРИСОВ

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА Р.БЪЛГАРИЯ

 

ГОСПОДИН ТРАЙЧО ТРАЙКОВ

МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА

 

ГОСПОДИН САШО ДОНЧЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БСК

 

ГОСПОДИН ОГНЯН ДОНЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КРИБ

 

ГОСПОДИН КОНСТАНТИН ТРЕНЧЕВ

ПРЕЗИДЕНТ НА КТ”ПОДКРЕПА”

 

ГОСПОДИН ПЛАМЕН ДИМИТРОВ

ПРЕЗИДЕНТ НА КНСБ

 

 

Относно: Държавната политика за доставка на електроенергия на големите индустриални потребители

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

 

Големите индустриални енергийни потребители в България, които генерират значителна част от БВП и експорта на страната, са силно обезпокоени от случващото се на свободния пазар на електроенергия. При договарянето на количествата за първото полугодие на 2012 г. беше създаден изкуствен дефицит на свободния вътрешен пазар, което доведе и до спекулативно завишаване на цените за българските големи потребители. Едновременно с това се обявиха и тръжните процедури за износ, при което се увеличиха договорените количествата за външните пазари. Увеличените цени водят до влошаване на бизнес-условията за българските предприятия от тежката промишленост, в т.ч. и от минерално-суровинната и металургичната индустрии. Тези предприятия не могат да договорят необходимите им количества на приемливи цени, които да не са спекулативно увеличени от изкривяване на пазарната среда.

Българската асоциация на металургичната индустрия и Българската минно-геоложка камара, като представителни работодателски организации на най-големите български производители, които са едновременно и най-големите потребители на електроенергия, категорично не приемат необоснованото покачване на цените на електрическа енергия на свободния вътрешен пазар. На настоящия етап проведените търгове от основните доставчици на този пазар – АЕЦ ”Козлoдуй” ЕАД и „Марица Изток 2” ЕАД доведоха до изкуствен недостиг и спекулативно покачване на предлаганите цени за 2012 год.

 За излизане от създадената ситуация е необходима бърза държавна намеса и реализиране на енергийна политика, която да осигури вътрешното потребление при прозрачни и достъпни за всички правила. Трябва да се гарантира пазарното поведение на всички участници, като държавните институции поемат своята отговoрност за контрола и развитието на свободния пазар. В противен случай индустриалните предприятия се поставят в рискова среда, която  дори при временно покачване на цените през 2012 год., ще създаде предпоставки за намаляване или закриване на определени прoизводства.

Осигуряването на финансови средства от по-голям износ на електроенергия, като паралелна се създават предпоставки за намаляване на приходите от други промишлени отрасли, включително и на стоковия износ, считаме за изключително нецелесъобразно. Това ще окаже негативно въздействие върху цялата икономика и работните места. При необоснованото покачване на цените  на електроенергия за вътрешните индустриалните потребители, българските стоки ще бъдат подложени на  допълнителен натиск от конкурентните производители на някои съседни страни. Трябва да се отчете и факта, че  вложената електроенергия в българската индустрия създава допълнителен БВП и БДС, от които при директен износ държавата ще се лиши. В двата отрасъла, добивен и металургия, се отчитат едни от най-високите нива на произведена продукция и брутна добавена стойност на едно заето лице и тези стойности надвишават 2,5 - 3 пъти средните нива за цялата българска промишленост. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

 

Икономиката на всяка развита страна се базира на приходите, които предприятията от промишлеността и услугите осигуряват в Държавния бюджет и тези приходи са предвидими и постоянни. Недостигът на електроенергия в региона, което се използва от енергетиката в настоящия момент, има временен характер и не води до траен икономически растеж. Надяваме се, че държавата ще предприеме действия за регулиране на износа и ще гарантира вътрешното потребление на реални и разумни цени. Това може да се постигне при увеличаване количествата на електроенергия от АЕЦ „Козлодуй“ АД за реализация на свободния вътрешен пазар.

В тази връзка, моля за Вашето съдействие, държавното дружество да организира и проведе допълнителен търг.

 

 

 

С уважение,

 

 

 

 

Антон Петров

Председател на УС на БАМИ

 

 

 

 

Д-р инж. Лъчезар Цоцорков

Председател на УС на БМГК

 

 

 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа